Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

Измененията в наредбата са насочени към постигане на по-ефективно управление на мярка „Събиране на реколтата на зелено“ през 2021 г. от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година, осигуряване на оптимален механизъм за подпомагане на сектора в условията на продължаващата икономическа криза, както и към синхронизиране на националното законодателство с императивни норми от приложимото в областта европейско законодателство – въвеждането на задължителен санкционен режим.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   ktuteva@mzh.government.bg

 

 


Дата на откриване: 30.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 13.4.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 април 2021 г. 17:11:15 ч.
tzviatkov

Предложения по НИД

§ 1. В чл. 46 се създава ал. 10:

„(10) Когато преди окончателно плащане се установи, че  изпълнението на част от дейност/и, договорена/и за подпомагане, не е било възможно поради непреодолима сила или извънредни обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС)

№ 1306/2013 или поради друга причина, но общата цел на дейностите е постигната, финансовата помощ се изплаща съобразно чл. 54, параграф 2 и параграф 2а от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията от 15 април 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор и за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията (ОВ, L 190/1 от 15.7.2016 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Текстовете в чл. 54 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията от 15 април 2016 г. са следните:

2. Когато подпомагането обикновено се изплаща след изпълнението на цялостната операция, то се изплаща за изпълнените отделни действия, ако проверките показват, че изпълнението на останалите действия не е било възможно поради непреодолима сила или извънредни обстоятелства по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 или ако проверките покажат, че дори останалите действия да не са били изпълнени, общата цел на операцията все пак е постигната.

2а. Ако проверките показват, че цялостната операция, обхваната от заявлението за подпомагане, не е изпълнена изцяло, но общата ѝ цел все пак е постигната, държавите членки изплащат подпомагане за отделните действия, които са изпълнени в съответствие с параграф 2, и налагат санкция в размер на 100 % от сумата, първоначално предоставена за тези действия в заявлението за подпомагане, които не са били изцяло изпълнени.

В случаите, в които размерът на подпомагането, което е било изплатено след изпълнението на отделните действия, е по-висок от сумата, определена като дължима след извършване на проверките, държавите членки си възстановяват неправомерно изплатеното подпомагане.

Ако в такива случаи е било извършено авансово плащане, държавите членки може да решат да наложат санкция.

 

1. Предлагам да се прецизират термините в предложената алинея, защото в регламента „операция“ е „дейност“ по приложение №1 от Наредба №6, а „действие“ по регламента е „операция“ по приложение №1 от Наредба №6.

 

2. Ако не се прием предложение №1 предлагам да се разясни в „Справка за отразяване на получените предложения и становища от проведената обществена консултация“ при частично неизпълнение на операция „3. Забиване на междинни колове“ поради недоставяне на всички колове, която операция е част от дейност „Изграждане на подпорна конструкция“, как ще се пресметне количеството на неизпълнението на дейността?

 

3. Във връзка с условията по „2а“ от регламента предлагам да се поясни с обективни показатели, например % от количество, при какви стойности е налице „не е изпълнена изцяло, но общата ѝ цел все пак е постигната“, т.е целта е постигната.

 

4. В текста на „2а“е въведен термина „действия“. Предлагам да се поясни дали е идентичен с „операция“ по приложение №1 от Наредба №6. Ако е налице идентичност предлагам да се поясни дали при непълно изпълнение на количество (под 100%) по операция от приложение №1 от Наредба №6 ще бъде отказана цялата финансова помощ за тази операция или само за частта от количеството на операцията, което не е изпълнено.

 

5. Във връзка с втория абзац на „2а“ предлагам да се поясни при какви обстоятелство ще бъде взето решение за налагане на санкция.

 

05 април 2021 г. 15:21:00 ч.
tzviatkov

Предложения за допълване на НИД

Извън обхвата на настоящия НИД предлагам да се включат текстове за отпадане на задължение на кандидат да представя пред ИАЛВ или ДФЗ на скици за имоти, които попадат в землища с действаща кадастрална карта по Закона за кадастъра и имотния регистър.

Подобно задължение е включено в норми на наредбата: чл. 9, ал. 2, т. 3; чл. 69, ал. 2, т. 2; чл. 81, ал. 2, т. 2.

Предложението ще намали административната и финансова тежест върху кандидати, които кандидатстват с имоти от такива землища.

Предложението ще отрази в наредбата и промените в образци на документи на ИАЛВ за отпадана на представяне на скици за имоти, които попадат в гореописания обхват, по част от мерките на НППЛВС 2019-2023г.