Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-610 от 2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-610 от 2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност е изготвен във връзка с препоръките на Европейската комисия, съдържащи се в процедура за нарушение № 2019/4054 от 26 юли 2019 г. за неизпълнение на задълженията на Република България по чл. 56 от Договора за функциониране на ЕС относно съществуващи в националната нормативна уредба ограничения за временното трансгранично предоставяне на частни охранителни услуги. Предвидени са облекчения на начина, по който чуждестранните търговци ще удостоверяват, че отговарят на нормативните изисквания за извършване на частна охранителна дейност в страната. В случай че чуждестранният търговец, в рамките на съответната процедура в държавата по установяване, вече е изпълнил някои от изискванията, които са предвидени и в българското законодателство, то той ще може да удостовери, че отговаря на това изискване, като представи единствено саморъчно попълнена декларация. Отпада необходимостта от представяне на официален документ, издаден от компетентните институции на държавата по установяване, удостоверяващ, че търговецът отговаря на съответното изискване. За улеснение на чуждестранните търговци са изготвени и образци на декларации, включени като приложения № 7 и № 8 към чл. 6, ал. 4, т. 3 и т. 4 от проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-610. Отпада изискването за задължително посочване на адрес за кореспонденция “на територията на страната”, като по този начин, кореспонденцията с чуждестранните търговци ще се осъществява на посочен от тях адрес, независимо дали този адрес е на територията на България или в друга държава, в която търговецът е установен и има седалище/офис/клон. С приемането на наредбата се очаква да бъдат подобрени условията за предоставяне на трансгранични частни охранителни услуги от чуждестранни търговци и по този начин България ще изпълни задълженията си по чл. 56 от ДФЕС, а Европейската комисия ще затвори процедурата за нарушение срещу страната.


Дата на откриване: 1.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 1.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари