Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.

На основание чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011г.

Нормативната промяна е във връзка с Делегирана Директива (ЕС) 2020/1687 на Комисията от 2 септември 2020 година за изменение на приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета във връзка с включването на новото психоактивно вещество N, N-диетил-2 - [[4- (1-метилетокси) фенил] метил] -5-нитро-1Н-бензимидазол-1-етанамин (изотонитазен) в определението за „наркотици“.

Делегирана Директива (ЕС) 2020/1687 следва да бъде транспонирана като  държавите членки въведат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби най-късно до 3 юни 2021 г.

За тази цел веществото изотонитазен следва да бъде включено в Наредбата за реда за класифициране на растенията и вещества като наркотични.

Съгласно доклад от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за оценка на риска относно новото психоактивно вещество изотонитазен то е синтетичен опиоиден аналгетик и е тясно свързано с етонитазен и клонитазен, като и двата са под международен контрол по Единната конвенция на ООН от 1961г. по упойващите вещества. Изотонитазенът не е вписан като подлежащо на контрол вещество съгласно Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961 г., или Конвенцията на ООН за психотропните вещества от 1971 г. Изотонитазенът понастоящем не е предмет на оценка в системата на ООН.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: : vzidarova@mh.government.bg


Дата на откриване: 1.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 1.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари