Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс предвижда изменение на глава шестнадесета, раздел V от кодекса, който регулира процедурата за административно сътрудничество с държавите - членки на Европейския съюз в областта на данъците, транспониращ Директива 77/799/ЕИО.

Разпоредбите на новата Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 година относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна Директива 77/799/ЕИО следва да бъдат въведени в националното законодателство в срок до 31 декември 2012 година. 

Настоящият проект на Закон за изменение и допълнение на ДОПК транспонира директивата в националното законодателство.

Административното сътрудничество се изразява в правилата и процедурите, посредством които държавите-членки си сътрудничат помежду си с оглед на обмена на информация, която има предполагаема значимост за администриране и прилагане на националните закони на държавите-членки относно преките данъци, включително местните данъци. За осъществяване на административното сътрудничество в случаите и при условията, определени в директивата, държавите членки, чрез своите компетентни органи имат задължение да осигурят помежду си обмен информация при запитване, автоматичен и спонтанен обмен на информация, връчване на документи, присъствие и участие в административните производства, както и паралелни проверки и ревизии на задължените лица.


Дата на откриване: 7.6.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.6.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари