Обществени консултации

Проект на Наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите

Проектът на Наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите е изготвен на основание чл. 287, ал. 1 от Кодекса на труда.

Условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите до момента са били регламентирани с Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците /Наредба № 3/ (обн., ДВ, бр. 16 от 1987 г., изм., ДВ, бр. 65 от 1991 г., изм., ДВ, бр. 102 от 1994 г., изм. ДВ, бр. 78 от  2005 г.) До момента Наредба № 3 е претърпяла три незначителни изменения, последното от които през 2005 г., като с настоящия проект се предвижда същата да бъде отменена.

Адрес за изпращане на становища и предложения: : amaslarska@mh.government.bg


Дата на откриване: 7.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 7.5.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 май 2021 г. 23:52:41 ч.
BTC

Становище

Становище

От БТК ЕАД, ЕИК 831642181

Относно: Обществена консултация на Проект на Наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провежданата обществена консултация на Проект на Наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите изготвен на основание чл. 287, ал. 1 от Кодекса на труда, моля да приемете и разгледате нашето становище:

С предложения Проект на Наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите се създават редица предпоставки, с които се увеличават задълженията и ограничават служителите и работодателите. В тази връзка правим следните предложения за промени:

Чл.3, т.3. да се добави уточнение

Мотиви: Да се уточни, дали ще се изисква медицинска карта от предварителен преглед преди всяко полагане на нощен труд или ще е само преди назначаването на конкретна позиция, която предполага полагането на нощен труд. Така посочения запис е неясен и  създава предпоставка за тълкуването му по различни начини. Също така предлагаме да се отбелязва като риск от СТМ в картата за предварителен медицински преглед (Приложение 1).

Чл.5, ал.2 описанието на професионален маршрут да отпадне, съответно и от Приложение 1

Мотиви: Бъдещият работодател не винаги разполага с точна информация за професионалния маршрут на кандидата и съответно няма как да отрази тази информация в карта за предварителен медицински преглед.

 

Чл.13 да бъде променен

Мотиви: Изискването да се изчакват резултатите от задължителните изследвания и след това служителите да се явяват на преглед при отделните специалисти, ще наложи удължаване времетраенето на самите прегледи, служителите ще се явяват два пъти за преглед, което е неудобство не само за работодателя, но и за служителите. Моля да имате предвид, че в почти всички населени места, които не са областни градове не се предлагат необходимите за провеждане на профилактика специалисти и се налага служителите да бъдат изпращани за преглед в по-големи населени места. Това от своя страна предполага влагането на средства за командировъчни и време за пътуване. При провеждането на прегледи в два различни дни ще се удвоят и съпътстващите разходи на работодателите за командировъчни, пътни и съответно загуба на работно време.

Предложение: Прегледите и изследванията да се провеждат в един ден и да се насрочват допълнителни прегледи само за тези служители, които имат отклонение в резултатите от лабораторните изследвания.

 

Чл.15, ал.1 да се промени

 

Мотиви: Тъй като в карта за задължителен периодичен медицински преглед по образец съгласно Приложение № 4, липсва отбелязването, дали заболяването е новооткрито, съответно няма как да бъде изпратено уведомление към общопрактикуващия лекар. Нарушава се основния принцип на профилактиката и изискването на чл.9 ал.1 и чл.15 ал.1 – откриване на ранни форми на заболявания във връзка с условията на труд или свързани с труда заболявания, няма как да бъде оформено и уведомление към общопрактикуващия лекар.

 

Предложение: Да бъде добавено в карта за задължителен периодичен медицински преглед по образец съгласно Приложение № 4, дали заболяването е новооткрито или е хронично и/или старо заболяване.

 

 

Приложение 2 уточнения

52. Работа с пренапрежение на гласовия апарат – необходимо е да се даде определение какво е гласово пренапрежение.

 

Приложение №4 да се направят допълнения

Карта за задължителен периодичен профилактичен преглед – липсва място за отбелязване на диагнозата по МКБ 10 – това дава възможност изобщо да не се поставя диагноза, а само да се описват отклоненията. Без категорично поставена и вписана в картата диагноза с МКБ 10 от специалиста, който преглежда, не могат да се изготвят заключения, анализи и писмо до общопрактикуващия лекар от СТМ.

 

 

07 май 2021 г. 14:17:52 ч.
oatanasov

СТАНОВИЩЕ ОТ КНСБ

Становище

от КНСБ

Относно: Обществена консултация на Проект на Наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провежданата обществена консултация на Проект на Наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите изготвен н основание чл. 287, ал 1 от Кодекса на труда, моля да разгледате нашето становище със следните предложения за промени:

Чл.7 (2) да се добави "копие" след "Работодателят предоставя...", като придобие следния вид:

Чл. 7 (2) Работодателят предоставя копие на документите по ал. 1 на службата по трудова медицина, обслужваща предприятието.

Мотиви:

  1. Документите за предварителни и периодични медицински прегледи се съхраняват в досието на работещия от работодателя. Съхранението на оригиналните документи за медицинските прегледи от СТМ, при неустановените ясни правила за предаване на документи при смяна на СТМ от работодателя е необосновано.

В чл.8 (2) да се добави следния текст "в частта, в която с припокриват от определените от службите по Трудова медицина прегледи", като придобие следния вид:

Чл.8 (2) Резултатите от проведените профилактични медицински прегледи и изследвания, извършени по реда на чл. 30, ал. 3 от Закона за здравето за съответната година, се признават при извършваните от работодателя прегледи по чл. 9, в частта, в която се припокриват от определените от СТМ прегледи.

Мотиви:

  1. Проведените профилактични медицински прегледи и изследвания, извършени по реда на чл. 30, ал. 3 от Закона за здравето за съответната година се отнасят за населението като цяло. Препоръчаните от СТМ медицински изследвания на работещите са свързани с работното място и необходимостта от специализирани прегледи.

Чл.14 (3) Да се добави текст "констатиралият заболяването лекар" след " При съмнение за професионална болест..., като придобие следния вид:

Чл.14 (3) При съмнение за професионална болест, констатиралият заболяването лекар от лечебното заведение провело задължителните медицински прегледи, попълва Бързо известие за професионална болест, което се изпраща до заинтересованите страни по реда на наредбата по чл. 63 от Кодекса за социално осигуряване.

Чл.14 (4) Да се добави текст "констатиралият заболяването лекар" след " При съмнение за професионална болест..., като придобие следния вид:

Чл.14 (4) В случаите по ал. 3, констатиралият заболяването лекар от лечебното заведение, извършило задължителните медицински прегледи, насочва пациента за специализирани изследвания и консултации към лечебни заведения за болнична помощ, в които има разкрита структура по професионални болести или други лечебни заведения с цел диагностично уточняване.