Обществени консултации

Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2022 г.

Националният план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете е разработен за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2021-2030 г., съгласно разпоредбите на чл. 13 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (Обн. ДВ. бр.33 от 26.04.2016 г.). Законът създава нормативна рамка за последователно и координирано провеждане на държавната политика в тази област. В него са регламентирани основните принципи, подходи, документи, институционален механизъм и др. Координацията е възложена на министъра на труда и социалната политика. В Закона за равнопоставеност на жените и мъжете е регламентиран основния програмен документ на политиката - националната стратегия по равнопоставеност на жените и мъжете, която се изпълнява чрез планове включващи дейности, отговорни органи, финансови средства и индикатори за изпълнение. Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2022 г. следва принципите, целите и приоритетите на новата Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030 г. (приета с РМС №969 от 30 декември 2020 г.). Планът обхваща двегодишният период 2021-2022 г., които представлява първите години от действието на стратегията. Планът цели провеждането на единната политика по равнопоставеност на жените и мъжете чрез включените мерки на различни институции и организации. Те са структурирани в пет приоритетни области: 1. Равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; 2. Намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите; 3. Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на взимане на решения; 4. Борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите; и 5. Преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и сексизма.

 

Планът е част от реализацията за отключващите условия за средствата от Европейския съюз (РМС №368 от 25.06.2019 г.), в изпълнение на които е изготвена и приета Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2021-2030 г., която ще се изпълнява чрез националният план в периода 2021-2022 г. Гарантирането и насърчаването на равенството в третирането и възможностите между жените и мъжете във всички области е залегнало и в най-новия инструмент за възстановяване от последиците от пандемията, а именно Плана за възстановяване и устойчивост на Република България за периода 2021-2026.


Дата на откриване: 8.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 22.4.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 април 2021 г. 17:46:35 ч.
bghelsinki

Становище на Българския хелзинкски комитет 1 от 8

Във връзка с Приоритетна област 1. Равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост

Да се повишават доходите на служителките и работничките, заети в публични сектори като социалния, здравния и образователния сектор, както и в други феминизирани сектори, в които по данни на Националния статистически институт доходите са сред най-ниските.

22 април 2021 г. 17:46:58 ч.
bghelsinki

Становище на Българския хелзинкски комитет 2 от 8

Във връзка с Приоритетна област 1. Равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост

В съответствие с препоръката от пара. 30 f) от Заключителните наблюдения на Комитета на ООН по елиминиране на дискриминацията срещу жените от 2020 г., за целите на осигуряване на равнопоставеност между жените и мъжете по отношение на грижата за децата и осигуряване връщането на жените на работа, следва да бъдат премахнати всички такси, свързани със записване и посещение на деца в детските градини.

22 април 2021 г. 17:47:21 ч.
bghelsinki

Становище на Българския хелзинкски комитет 3 от 8

Във връзка с Приоритетна област 4: Борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите

В съответствие с препоръката от пара. 44 от Заключителните наблюдения на Комитета на ООН по елиминиране на дискриминацията срещу жените от 2020 г. и в съответствие с препоръката по пара. 65 n) от Доклада за България на Специалния докладчик на ООН по въпросите за насилието над жени от 2020 г., с цел предотвратяване на ранните бракове и ранните бременности, да бъде отменена възможността по Семейния кодекс за сключване на брак на лица, ненавършили 18-годишна възраст.

22 април 2021 г. 17:47:46 ч.
bghelsinki

Становище на Българския хелзинкски комитет 4 от 8

Приоритетна област 4: Борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите

Предлагаме отмяна на чл. 329 от Наказателния кодекс, по силата на която се преследва получаването на нетрудови доходи по непозволен или неморален начин. Съдебната практика по алинея първа на тази разпоредба показва, че нейното приложение е насочено почти изключително към наказателното преследване на проституиращи жени. Криминализирайки проституцията, законът поставя в уязвима позиция секс работниците, които под страх от наказателна репресия, се въздържат от контакт с правозащитните институции, дори в случаите, в които имат нужда от защита срещу насилие, трафик на хора и други престъпни посегателства. За отмяната на този текст призовава и Концепцията за наказателна политика 2020 - 2025 г.

22 април 2021 г. 17:48:08 ч.
bghelsinki

Становище на Българския хелзинкски комитет 5 от 8

Във връзка с Приоритетна област 3: Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решение

В съответствие с препоръката от пара. 28 b) от Заключителните наблюдения на Комитета на ООН по елиминиране на дискриминацията срещу жените от 2020 г.,  с оглед постигане на реална представителност на жените в политическия и публичен живот, да бъдат предприети временни специални мерки, като законоустановени квоти и система за равенство между половете в парламента, министерските длъжности, местното самоуправление, съдебната власт и публичните и чуждестранните служби.

22 април 2021 г. 17:49:26 ч.
bghelsinki

Становище на Българския хелзинкски комитет 6 от 8

Във връзка с Приоритетна област 5: Преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и сексизма

Във връзка с преодоляването на стереотипите по пол и сексизма, следва да се обърне специални внимание на изпълнението на Препоръка за предотвратяване и борба със сексизма CM/Rec(2019) и по-специално на:

  • Обмисляне налагането на ненаказателни санкции, например оттегляне на финансова и други форми на подкрепа от публични органи или други организации, които не осъждат сексизма и сексисткото поведение, особено сексистката реч на омразата.
  • Прилагане на законодателни мерки, които определят и инкриминират проявите на сексистка реч на омразата, приложими за всички медии, както и процедури за докладване и подходящи санкции. Трябва да се насърчават и по-активни процедури за откриване и докладване на проявите на сексистка реч на омразата по отношение на всички медии, включително интернет и новите медии.
  • Включване на разпоредби срещу сексизма и сексисткото поведение и език във вътрешните кодекси за поведение и правилници, с подходящи санкции за работещите в публичния сектор, включително в избираемите органи.
  • Насърчаване укрепването и прилагането на вътрешни дисциплинарни мерки срещу проявите на сексизъм в публичния сектор и във всички ръководни и политически органи, например чрез ограничаване или отнемане на отговорности и средства или чрез финансови санкции.

22 април 2021 г. 17:49:52 ч.
bghelsinki

Становище на Българския хелзинкски комитет 7 от 8

Във връзка с Приоритетна област 5: преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и сексизма

Предлагаме извършването на анализ на образователните програми на всички степени на образование за съдържание, подпомагащо утвърждаването на негативни стереотипи за ролите на жените и мъжете в обществото и семейството, в резултат на който анализ да се предприемат действия по изменение на това съдържание или кореспондиращите му учебни програми.

22 април 2021 г. 17:50:13 ч.
bghelsinki

Становище на Българския хелзинкски комитет 8 от 8

Във връзка с Приоритетна област 5: Преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и сексизма

Предлагаме въвеждането в образователните програми на всички степени на образование на информация за основаната на пола дискриминация и дискриминацията спрямо ЛГБТИ хората като неотговарящи на стереотипните роли на мъжете и жените в обществото.