Обществени консултации

Повторна обществена консултация по чл. 26, ал. 2 от ЗНА на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност

Основната цел на предложените промени е да бъде създадена възможност през 2021 г. изпитът за придобиване на юридическа правоспособност вместо през месец октомври да се проведе през месец декември, съответно документите за явяване на изпита да се подават до края на месец октомври, което от своя страна ще позволи на стажант-юристите, започнали стажа за придобиване на юридическа правоспособност по-късно поради отложените държавни изпити, да се явят на изпит за придобиване на юридическа правоспособност през настоящата година.


Дата на откриване: 8.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.4.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 април 2021 г. 16:41:02 ч.
Panayot.Yotov

Законодателното изменение е ненужно и ще забави професионалната реализация на бъдещите юристи

С предложението за законодателно изменение, няма да се постигнат целите в мотивите резултати, а само ще се забави реализацията на бъдещите юристи. С "§ 4а. За 2021 г. изпитът за придобиване на юридическа правоспособност, определен по чл. 23, ал. 1 за месец октомври, се провежда през месец декември, като заявлението и приложенията към него се подават до края на месец октомври.“ За да имат възможност стажант-юристите завършили през януари 2021(поради отменяне на държвните изпити) е нужно единствено срокът за подаване на документи да се удължи до края на септември 2021 г. След като документите бъдат обработени изпитът може да се проведе в края на октомври, без да се налага допълнително изменение. За студентите, завършили след януари 2021, министъра на правосъдието има правна възможност да насрочи определена допълнителна дата. Трябва да се напомни, че в мотивите при приемане на самата наредба 1 от 2019 г. се заложи идеята, студентите, които не са успели да положат успешно държавните си изпити при редовната държавна изпитна сесия, ще трябва да се явят на последваща дата, а не на първата предвидена за месец октовмри. С настоящото изменение, МП се опитва да обедини изпитът за юридическа правоспособност за всички завършили през 2021 г., което създава два сериозни проблема. На първо място, студентите завършили през януари 2021 са ощетени, понеже тяхната професионална реализация се забавя, тъй като са длъжни да изчакват да се явят на изпит със своите колеги, които не са положили успешно изпита на първа редовна държавна изпита сесия. Вторият сериозен проблем е с епидемичната обстановка. Сливането на всички студенти завършили през 2021 в един изпит за правоспособност ще доведе до огромни струпвания на хора на едно място, което не отговаря на заложените противоепидимични мерки в страната и епидемичната обстановка. Трябва да се напомни, че до 2020 изпити за юридическа правоспособност се провеждаха 6 или повече пъти годишно и такова струпване досега не се е случавало. Необмислено би било, през времето на влошена епидемична обстановка, да се приемат изменения, които стимулират подобно струпване. Би било далеч по-разумно студентите, завършили през януари 2021 да се явят на изпит през  края на октомври 2021, както е първоначално заложено, а МП да насрочи следващата дата през ноември или декември, за по-късно завършителите студенти. По този начин ще се избегне това струпване и същевременно няма да се забави професионалната реализация на студентите завършили през януари 2021 г. 

09 април 2021 г. 10:31:08 ч.
KalinGavrakov

Предложение

Здравейте,
според мен изменението следва да бъде направено в чл.23, ал.4 от Наредбата, като сегашният текст, цитирам:
"(4) Министърът на правосъдието със заповед по ал. 2 може да насрочва изпит и по-често от два пъти годишно, когато подадените молби за явяване на изпит са повече от двеста и стажант-юристите отговарят на изискванията за допускане до изпит."
 
като се промени числото 200 на 100 и се добави изречение със съюз "или":
"или в случаи на въведени противоепидемични мерки в Р. България по съответния ред,"
 
Така ал.4, ще бъде във вида:
"(4) Министърът на правосъдието със заповед по ал. 2 може да насрочва изпит и по-често от два пъти годишно, когато подадените молби за явяване на изпит са повече от сто и стажант-юристите отговарят на изискванията за допускане до изпит, или в случаи на въведени противоепидемични мерки в Р. България по съответния ред."
 
Всъщност не се сещам и за един разумен аргумент, защо е премахната възможността за провеждане на изпит за правоспособност всеки месец, както беше по отменената наредба.
Това положение пряко поставя в неравопоставено положение юристи, които са си взели трите изпита от първи път.
С нормата за провеждане на изпит за правоспособност два пъти годишно, всъщност наказвате знаещите и можещите, като им пречите да  се реализират и следва да чакат … 
 

09 април 2021 г. 10:33:46 ч.
KalinGavrakov

Мотиви към предложението

1. И сега министърът на правосъдието има правото да насрочва допълнителни дати, но с 
условието за наличие на 200 +1 стажант-юристи, но сега сме в епидемична обстановка и не се сещам за разумен довод да се събират 200 или повече човека за изпит.
Не виждам проблем числото 200 да стане 100. Така ще може и в след епидемични времена да се провеждат изпити за правоспособност ритмично.
 
2. С предложението ще се въведе норма, с която ще бъдат и занапред преодолявани 
трудности по насрочване на дати за изпити, по време на пандемии.
Не съм черноглед, а реалист и си мисля, че скоро няма да отмине ковид-19, а учените ни подготвят отсега с информации, че тепърва ни предстоят нови и по-смъртоносни пандемии.
Не е разумно всеки път да се създават параграфи в наредбата за конкретни случаи, 
най-малкото  от себеуважение, че сме юристи.
 
3. Ще може министъра на правосъдието да е свободен и гъвкав в преценката си относно 
пандемичната ситуация и съобрази провеждането на изпит с конкретни противоепидемични изисквания (брой допуснати до изпит и под числото 100), по сегашният ред на здравния министър.
Сега това е със заповед, която законът класифицира като общ адм. акт, а цялата юридическа общност, като нормативен акт… 
Това правно недоразумение няма да е задълго и ще бъде приведено в ред с правните дефиниции за административните актове , така че предлаганата от мен формулировка ще остане работеща и при следващо изменение на Закона за здравето.
 
Моля да се отчете, че стажът от 6 месеца не се заплаща и като се добави чакането за дата на изпит, може да се стигне период повече от 1 година до полагане на изпит и възможността за практикуване на правото, като процесуален представител - юрисконсулт, младши адвокат или кариера в съдебната система.
Липсва и закон за юрисконсулта, за добро или лошо …
При разговори със съдии относно чл.32 от ГПК, който не изисква изрично правоспособността, като предпоставка за процесуално представителство, масова практика е съдебните състави да я изискват и на основание изложени мотиви от Решение № 10, София, 29 септември 2016 г.  конституционно дело № 3/2016 г., където се описва, че правното положение на  юрисконсулта, макар и неуредено от специален закон, предполага придобиване на права (образование, стаж, юридическа правоспособност и др.).
 
Моля от министерство на правосъдието да обсъдят предложението и да бъде прието.