Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е разработен във връзка с необходимостта да бъдат нормативно регламентирани продажбите на стоки и услуги чрез автомати на самообслужване. Продажбите, извършвани чрез автомати, попадат в обхвата на наредбата и като всяка друга продажба следва да бъдат регистрирани и отчитани чрез фискални устройства. Съгласно Закона за данък върху добавената стойност всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/ продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ. Търговията на стоки/ услуги чрез автоматите на самообслужване не попадат в посочените в Наредба № Н-18 от 2006 г. изключения от задължението за използване на фискални устройства. От друга страна, към настоящия момент липсва специален ред и изисквания, които да отразяват спецификата на продажбите чрез автомати на самообслужване.

Съгласно предложените промени автомат на самообслужване е всяко устройство– електронно, електрическо и/или механично, позволяващо на потребител да получи от автомата срещу заплащане на принципа на самообслужване стоки или услуги, в това число и услуги с развлекателен характер. Спецификата на продажбите чрез автомати на самообслужване се изразява в това, че продажбата се извършва от машина на принципа на самообслужване. Съществуващите фискални устройства не могат да регистрират и отчитат такъв вид продажби без човешка намеса, което налага промяна в нормативната уредба.

Проектът прави разграничение между автоматите на самообслужване, чрез които се извършват продажби на стоки (продажба на кафе, сандвичи, играчки и други) и на услуги с развлекателен характер (детски люлки, клатушки, автомати, предоставящи достъп до интернет и други), и автомати на самообслужване, чрез които се извършват услуги, различни от тези с развлекателен характер (продажба на валута, заплащане на битови и комунални сметки и други).

По отношение на първата група продажби, с проекта се предвижда да се регистрират и отчитат от фискално устройство, вградено в автомат за самообслужване - ФУВАС, като се допуска фискалната касова бележка да не се издава на хартиен носител. Тъй като автоматите функционират на принципа на самообслужването, изискванията се свеждат до това част от изискуемата информация да се визуализира на дисплей на автомата. Пълното съдържание на фискалната касова бележка се съхранява в КЛЕН.

Съществено облекчение при автоматите на самообслужване е и отпадането на задължението за отпечатване на дневен, месечен и годишен финансов отчет. Дневният финансов отчет се генерира автоматично, без намеса на обслужващ оператор, като се съхранява във фискалната памет и в контролната лента на електронен носител (КЛЕН), без да се отпечатва на хартиен носител. Задължителните реквизити на фискалната касова бележка са съобразени със спецификата на ФУВАС.

По този начин, от една страна, се облекчава поддръжката и обслужването на машините и от друга страна чувствително се намаляват разходите за консумативи, чрез допускането задължителните документи (фискална касова бележка за клиента и дневен финансов отчет) да не се отпечатват на хартиен носител. Това означава, че във ФУВАС няма да има вграден печатащ механизъм.

Продажбите на услуги, които нямат развлекателен характер, като продажба на валута, заплащане на битови и комунални сметки и т.н., се регистрират и отчитат от фискални устройства (електронни касови апарати с фискална памет и фискални принтери), които се вграждат в автомата, като задължително се издава фискална касова бележка на хартиен носител. По отношение на автоматите, чрез които се осъществяват тези продажби, също е въведено облекчението да не се отпечатва дневен, месечен и годишен финансов отчет.

Проектът предвижда лицата, които извършват продажби чрез автомати на самообслужване да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания на наредбата до 31 декември 2012 г.

Друго изменение, което се предлага с проекта е по отношение на документалното отчитане на доставките на горива. Изменението има уточняващ характер, като се въвежда номенклатура при съобщение за доставка на гориво по документи.


Дата на откриване: 12.6.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.6.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари