Обществени консултации

Проект на Инструкция за реда за обработване на лични данни в Министерството на вътрешните работи

Съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), администратор на лични данни е министърът на вътрешните работи, който може да възлага обработването на лични данни на определени от него длъжностни лица (чл. 29, ал. 1). Редът за обработване на лични данни се определя с инструкция на министъра на вътрешните работи (ал. 2). Необходимостта от изготвянето на проект за актуална инструкция произтича от прилагането на новата правна рамка за защита на личните данни в Европейския съюз: Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета, и свързаните с това законови промени във вътрешното законодателство – в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР). Регламентът влезе в сила на 25 май 2018 г., а директивата беше транспонирана със Закона за изменение и допълнение на ЗЗЛД (Обн., ДВ, бр. 17 от 2019 г.). По отношение на проекта на инструкция е налице и хипотезата на чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове, тъй като съдържащите се в него изменения са многобройни и важни.


Дата на откриване: 19.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари