Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за обработване на храни с йонизиращо лъчение и за изискванията към тях

Причините за изготвянето на проекта на наредба са свързани с приемането на нов Закон за храните (обн. ДВ, бр. 52 от 2020 г.) и привеждането в съответствие с него на нормативния акт, регламентиращ обществените отношения в областта на обработването на храни с йонизиращо лъчение.

Към момента изискванията към обработването на храни с йонизиращо лъчение са регламентирани с Наредба № 6 от 28 март 2002 г. за видовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения, и условията и реда за обработването им (обн., ДВ, бр. 38 от 2002 г.), като с нея са регламентирани и изискванията за издаване на разрешения за облъчване на храни. С раздел V от новия Закон за храните, тези административни режими (издаване на удостоверения за регистрация за обработване на храни с йонизиращо лъчение и издаване на разрешение за обработване на отделен вид храна с йонизиращо лъчение) вече са регламентирани на законово ниво, което налага това да бъде съобразено и в подзаконовия акт по прилагането на закона.

Целта на проекта на наредба е да се определят условията и редът за обработване на храни с йонизиращо лъчение и изискванията към тях.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg


Дата на откриване: 19.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 19.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари