Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-532 от 2014 г. за реда за съхраняване и ползване на личните кадрови дела на служителите от Министерството на вътрешните работи

Проектът на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-532 от 09.09.2014 г. за реда за съхраняване и ползване на личните кадрови дела на служителите от Министерството на вътрешните работи е изготвен във връзка с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), в който е транспорирана ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/680 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета. Необходимо е съобразяването на наименованието на инструкцията и на чл. 1 от нея с действащото правно основание за нейното издаване, което е чл. 147, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР). Необходимо е също така да бъдат прецизирани някои разпоредби в инструкцията.


Дата на откриване: 20.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 20.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари