Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е определено, че в системата на предучилищното и училищното образование се осигуряват за безвъзмездно ползване познавателни книжки, учебници и учебни комплекти при условия и по ред, определени от Министерския съвет. Към настоящия момент с Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти се осигуряват за безвъзмездно ползване познавателни книжки за децата в задължителна предучилищна възраст (трета и четвърта възрастови групи), учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за учениците от I до IV клас, учебници и достъп до електронно четими учебници за учениците от V до VII клас.

С промяна на ЗПУО в срок до началото на учебната 2023 – 2024 г. общините трябва да създадат необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст. В горепосочения срок тази разпоредба се прилага за децата, които навършват 4-годишна възраст в съответната календарна година, само в населените места и общините, които са осигурили условията за осъществяване на задължителното предучилищно образование в съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, след решение на съответния общински съвет, при съгласуване с мнението на  родителите или настойниците им и с възможност за максимално включване в задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст.

Предлаганите промени и допълнения са обусловени от необходимостта за гарантиране на достъпа до качествено предучилищно образование на децата във втора възрастова група.

В предложения проект на Постановление се извършват следните основни изменения и допълнения на ПМС №79/2016 г.:

1. С цел осигуряване на равен достъп до предучилищно образование на всички деца, записани във втора възрастова група, без значение дали съответната община е взела решение за осъществяване на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца, се предлага осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки по всички образователни направления за всяко дете във втора възрастова група.

2. С цел да се равнопоставят и да се осигури равен достъп до предучилищно образование и на децата във втора възрастова група, обучаващи се в Европейските училища, се предлага осигуряването им за безвъзмездно ползване на познавателни книжки по Образователно направление „Български език и литература”.

Приемането и изпълнението на Постановлението се очаква да окаже положително въздействие спрямо всички заинтересовани страни – децата във втора възрастова група, техните родители и учителите им. То е продължение на политиката на МОН за всеобхватно, достъпно и качествено предучилищно образование.


Дата на откриване: 20.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 20.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари