Обществени консултации

Проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги

Проектът за приемане на Правила за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 66а от Закона за електронните съобщения.
Съгласно чл. 66а, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (изм. и доп., ДВ., бр. 20 от 9 март 2021 г.) използването на радиочестотния спектър се определя с правила приети от комисията след провеждане на обществено обсъждане. Съгласно § 353, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) приема правилата в 12 месечен срок от влизане в сила на закона.
В тази връзка е изготвен проект на Решение за приемане на Правила за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги.


Дата на откриване: 20.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 20.5.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 май 2021 г. 16:49:39 ч.
ilia0000

Прецизиране на чл. 6 от Правилата

В началото на разпоредбата на чл. 6, ал. 5 от Правилата е посочена общата хипотеза „В случай, че превишаването на граничните стойности на електромагнитните излъчвания е в резултат от работата на две или повече устройства…“ т.е. предвижда се наличието на неопределен брой устройства. Но след това, когато се указва как да се преодолее този проблем, се дава решение само ако устройствата са две.

На практика е възможно устройствата, които ще са в непосредствена близост, да бъдат и три, а е възможно и повече. Затова е необходимо да се укаже ясен алгоритъм в Правилата, как да се процедира ако има три и повече устройства, които сумарно превишават граничните стойности на електромагнитните излъчвания. Логично е първо да се започне с последно монтираното устройство, но е напълно възможно и след неговото премахване, останалите (например две или три) устройства също да превишават граничните стойности на електромагнитните излъчвания и да трябва отново да се извършат необходимите действия докато се изпълнят законовите изисквания за граничните стойности на електромагнитните излъчвания. Всичко това трябва да се опише в Правилата с една ясна последователност на действията и обхващане на всички възможни варианти, за да не се допуска неяснота при настъпването на такъв реален случай.