Обществени консултации

Проект на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби

Проектът за приемане на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 66а от Закона за електронните съобщения. Съгласно чл. 66а, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (изм. и доп., ДВ., бр. 20 от 9 март 2021 г.) използването на радиочестотния спектър се определя с правила приети от комисията след провеждане на обществено обсъждане. Съгласно § 353, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) приема правилата в 12 месечен срок от влизане в сила на закона.
В правилата са определени начините за използване на радиочестотния спектър - свободно, след регистрация или след издаване на разрешение.


Дата на откриване: 20.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 20.5.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 май 2021 г. 16:33:30 ч.
ilia0000

Прецизиране на наименованието и чл. 10 от Правилата

В мотивите към Правилата е посочено, че „В правилата са определени начините за използване на радиочестотния спектър - свободно, след регистрация или след издаване на разрешение“, т.е. за всички случаи.

В наименованието на Правилата не е посочено за кои случаи се отнасят и следователно би следвало да се отнасят за всички случаи (свободно, след регистрация или след издаване на разрешение).

Но в чл. 1 на Правилата е указано изрично, че те се отнасят само „за използване на радиочестотния спектър за … спътникови радиослужби след издаване на разрешение“.

За избягване на подобни неясноти е целесъобразно в наименованието на Правилата да се добави изразът „след издаване на разрешение“.

 

В началото на разпоредбата на чл. 10, ал. 5 от Правилата е посочена общата хипотеза „В случай, че превишаването на граничните стойности на електромагнитните излъчвания е в резултат от работата на две или повече устройства…“ т.е. предвижда се наличието на неопределен брой устройства. Но след това, когато се указва как да се преодолее този проблем, се дава решение само ако устройствата са две.

Възможно е, макар и в редки случаи устройствата, които ще са в непосредствена близост да бъдат и три, а е възможно и повече. Затова е необходимо да се укаже ясен алгоритъм в Правилата, как да се процедира ако има три и повече устройства, които сумарно превишават граничните стойности на електромагнитните излъчвания. Логично е първо да се започне с последно монтираното устройство, но е напълно възможно и след неговото премахване, останалите (например две или три) устройства също да превишават граничните стойности на електромагнитните излъчвания и да трябва отново да се извършат необходимите действия докато се изпълнят законовите изисквания за граничните стойности на електромагнитните излъчвания. Всичко това трябва да се опише в Правилата с една ясна последователност на действията и обхващане на всички възможни варианти, за да не се допуска неяснота при настъпването на такъв реален случай.