Обществени консултации

Проект на Правила за използване на радиочестотния спектър след регистрация

Проектът за приемане на Правила за използване на радиочестотния спектър след регистрация е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 66а от Закона за електронните съобщения. Съгласно чл. 66а, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 9 март 2021 г.), използването на радиочестотния спектър се определя с правила, приети от комисията след провеждане на обществено обсъждане. Съгласно § 353, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, Комисията за регулиране на съобщенията приема правилата в 12-месечен срок от влизане в сила на закона.
В правилата са определени начините за използване на радиочестотния спектър - свободно, след регистрация или след издаване на разрешение.


Дата на откриване: 20.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 20.5.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 май 2021 г. 16:01:17 ч.
ilia0000

За прецизиране на чл. 6, 13, 21 и 22 от Правилата

В началото на разпоредбата на чл. 6, ал. 5 от Правилата е посочена общата хипотеза „В случай, че превишаването на граничните стойности на електромагнитните излъчвания е в резултат от работата на две или повече устройства…“, т.е предвижда се наличието на неопределен брой устройства. Но след това, когато се указва как да се преодолее този проблем, се дава решение само ако устройствата са две.

В бъдеще, в тези честотни диапазони устройствата, които ще са в непосредствена близост, ще бъдат най-често три, а е възможно и повече. Затова е необходимо да се укаже ясен алгоритъм в Правилата, как да се процедира ако има три и повече устройства, които сумарно превишават граничните стойности на електромагнитните излъчвания. Логично е първо да се започне с последно монтираното устройство, но е напълно възможно и след неговото премахване, останалите (например две или три) устройства също да превишават граничните стойности на електромагнитните излъчвания и да трябва отново да се извършат необходимите действия докато се изпълнят законовите изисквания за граничните стойности на електромагнитните излъчвания. Всичко това трябва да се опише в Правилата с една ясна последователност на действията и обхващане на всички възможни варианти, за да не се допуска неяснота при настъпването на такъв реален случай.

По аналогичен начин на гореописания е необходимо да се подходи и към разпоредбите на чл. 21 и чл. 22 от Правилата.

 

В чл. 13 от Правилата е необходимо да се прецизира дали всички обстоятелствата по чл. 84, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) ще са причина за отказ на регистрация, защото разпоредбата на чл. 84, ал. 1 от ЗЕС се отнася за отказ от издаване на разрешение.