Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиции на химични агенти при работа е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията.

Посоченият проект е залегнал и като мярка № 138 (Работна група № 13 „ Социална политика и заетост“) по Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 30 на Министерския съвет от 14 януари 2021 година, със срок за транспониране 20 май 2021 г.

Директива (ЕС) 2019/1831 въвежда пределни нива на експозиция за 10 химични агента. Тези нива - индикативни гранични стойности на професионална експозиция (ИГСПЕ) се основават на здравни критерии и стойности, които Научният комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти (НКГСПЕ), създаден с Решение 2014/113/ЕС на Комисията, извежда от най-новите научни данни, които са на разположение, и са приети от Комисията при отчитане на наличните техники за измерване. Те представляват пределните нива на експозиция, под които, като цяло, не се очакват вредни последици от конкретния химичен агент след краткотрайна или ежедневна експозиция в течение на трудовия живот. Тези стойности са предназначени да бъдат в помощ на работодателите при определяне и оценка на рисковете и при прилагане на мерки за превенция и защита на работещите.

Адрес за изпращане на становища и предложения: amaslarska@mh.government.bg


Дата на откриване: 22.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 6.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари