Обществени консултации

проект на ПМС за допълнение на Устройствения правилник на Министерство на отбраната, приет с ПМС № 5 от 2014 г.

С настоящия проект на Постановление на Министерския съвет се предлага минимална промяна, свързана с допълнение в Приложение № 2 към чл. 27, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерството на отбраната като се предлага към отдел „Регионална инфраструктура на отбраната“ със седалище гр. Плевен да се създаде офис във Велико Търново. Дейностите, които отдел „Регионална инфраструктура на отбраната“ със седалище гр. Плевен осигурява предполагат по-голяма оперативност по административното обслужване, предвид обстоятелството, че регионалното звено администрира и стопанисва 165 бр. освободени войскови района на територията на 8 административни области – Плевен, Враца, Монтана, Видин, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Русе. След направен анализ за ефективността и своевременното изпълнение на задачите в този отдел  се стигна до извод, че е необходимо към него да бъде разкрит офис в гр. Велико Търново, с оглед подпомагане изпълнението на задачите по администриране и стопанисване на 46 освободени войскови района на територията на област Велико Търново, предвидени в зоната на отговорност на регионалната структура.

Очакваният резултат от предложената промяна е, че тя ще се отрази положително по отношение на дейностите по подготовката на документи за бъдещи разпоредителни дейности с освободени войскови райони с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната, по-ефективен контрол по изпълнението на поети задължения по договорите за охрана на недвижимите имоти в тези области и пр., както за област Велико Търново, така и за област Габрово и област Русе. По този начин ще бъде осигурено максимално обезпечаване на дейностите в зоната на отговорност на отдел „Регионална инфраструктура на отбраната“ със седалище гр. Плевен за област Велико Търново, Габрово и Русе, с което ще се повиши ефективността при изпълнение на възложените задачи.

    

           Предложеното допълнение в Устройствения правилник на  Министерството на отбраната няма да доведе до промяна в общата численост на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“.

 

Изпълнението на проекта на акт не води до изменение в целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. ключовите индикатори.

 


Дата на откриване: 23.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 23.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари