Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 04.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 04.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация се издава на основание чл. 7б, ал. 9 и чл. 7г, ал. 4 от Закона за автомобилните превози и въвежда изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета (ОВ, L 226/2003 г.).

За въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2018/645 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ, L 112 от 2018 г.) (Директива (ЕС) 2018/645) беше изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41, като същият беше публикуван за обществено обсъждане за 30 дни, за периода от 28.07.2020 г. до 27.08.2020 г. Предвид широкия обществен интерес и постъпилите бележки бяха направени изменения на първоначално публикувания за обществено обсъждане проект. Постъпилите в хода на общественото обсъждане бележки и коментари са отразени в приложената справка и е изготвен настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41.

Срокът за въвеждане на изисквания на Директива 2018/645 в националното ни законодателство е 23 май 2020 г.

С проекта на наредбата се предлагат следните изменения и допълнения:

I. Основен приоритет в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2020 г. е намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса. Във връзка с това Министерският съвет прие Решение № 338 от 2017 г. за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест чрез премахване на изискването за представяне от потребителите на административни услуги на някои документи. С част от направените предложения за изменение и допълнение на Наредба № 41 се цели отпадане на изискванията за представяне на документи, в случаите когато Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ има възможност да провери съответните обстоятелства по служебен път при първичния администратор на данните. В проекта на наредба са прецизирани документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на обучение за придобиване на карта за квалификация на водача. С предложения проект е предвидено за лицата, които желаят да получат удостоверение за регистрация, да отпаднат изискванията за представяне на някои документи, с които се доказва, че отговарят на изискванията за провеждане на обучението, като удостоверения за актуално състояние на търговец, свидетелство за съдимост на преподавателите, документ за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, с които се провежда обучението и др.

В § 9 от проекта се предлага създаването на информационна система, обслужваща дейността по обучението и изпитите за придобиване на карта за квалификация на водача, която да бъде администрирана от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Предвидено е да бъде предоставен достъп до системата на преподавателите, включени в списъците към удостоверение за регистрация за провеждане на обучение за карта за квалификация на водача. Информационната система трябва да осигурява възможност за:

· поддържане на регистър на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача; учебните центрове вписват данните на всеки кандидат преди започване на обучението, преподавателите, които ще извършат обучението и превозните средства, с които ще се извърша обучението; при вписването в регистъра ще се прави автоматична проверка дали кандидатът отговаря на изискванията за започване на съответното обучение – възраст, притежавани категории, необходим стаж като водач и др.;

· създаване на график за провеждане на обучението на групите за придобиване на начална квалификация и за периодично обучение и график за провеждане на индивидуално обучение; при съставянето на електронния график ще бъде осигурена автоматична проверка на дневната натовареност на преподавателите и на кандидатите и за недопускане надвишаването на допустимия брой учебни часове за деня.

С въвеждането на електронния регистър и електронния график ще отпадне задължението учебните центрове да представят в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ графика за провеждане на обучението и списъка на лицата, които ще бъдат обучавани в конкретния курс и информацията за лицата, на които са издадени удостоверения за професионална квалификация през предходния месец, определени в чл. 15 от Наредба № 41 от 2008 г.

· създаване и водене на учебен дневник за провеждане на теоретичното обучение, за всяка група; в дневника се отразяват датите и часовете за проведеното обучение, преподадените теми, преподавателя, провел обучението и присъствията и отсъствията на кандидатите по време на теоретичното обучение; електронното отразяване на преминатото обучение ще осигури възможност за недопускане на изпит на кандидати, които не са присъствали на необходимия за всеки модул брой часове.

Предвидено е информационната система да осигурява възможност на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, които осъществяват контрол на дейността на учебните центрове, да разполагат с информацията за датите и часовете за провеждане на обучението и достъп до електронния дневник, което ще допринесе за повишаване на качеството на контрола на теоретичното обучение за придобиване на карта за квалификация на водача.

В § 11 от предложения проект на наредба се предлага да бъдат определени минималните изисквания към кабинетите, в които се провежда обучението за придобиване на карта за квалификация на водача по отношение на максималния брой на кандидатите, оборудване и др.

Съгласно изискванията на Директива (ЕС) 2018/645 превозните средства, с които се извършва практическото обучение на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача, трябва да отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4 от Закона за движението по пътищата, която въвежда изискванията на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ, L 403 от 2006 г.). С § 11 се предлага да отпадне описанието на изискванията към превозните средства в чл. 13 от Наредба № 41 и да се препрати към определените в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4 от Закона за движението по пътищата изисквания. По този начин се избягва необходимостта при промяна в изискванията към превозните средства, да се изменя и Наредба № 41.

С § 17 от проекта на наредба се предвижда периодичното обучение да обхваща различни теми, като задължително се засягат темите, свързани с безопасността на движението по пътищата, здравословните и безопасни условия на труд, намаляването на въздействието на управлението на превозни средства върху околната среда чрез оптимизация на разхода на гориво, което е в съответствие с чл. 1, параграф 3 от Директива (ЕС) 2018/645, относно изменение на чл. 7 от Директива 2003/59/ЕО. С предложението се цели постигане на основната цел на Директива (ЕС) 2018/645, а именно: повишаване на безопасността на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм.

II. В предложения проект е определен и редът за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на начална квалификация, както и тяхното съдържание. Към настоящия момент изпитът се състои от две части като първата част на изпита се състои в решаване на тест, включващ 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможности и време за решаване 60 минути, а втората част се състои от решаване на тест, съдържащ 20 отворени въпроса с посочване на отговор, решаване на два казуса и общо време за решаване 120 минути. С цел да се провери равнището на познание на кандидатите след преминатото обучение по темите и целите, предвидени в параграф 1 от Приложението на Директива (ЕС) 2018/645 относно изменение на Приложение I, раздел 1 от Директива 2003/59 и наредбата, в § 22 е предложено изпитът да се провежда отново в две части. Първата част се състои в решаване на тест, включващ 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможности и решаване на тест, съдържащ 20 отворени въпроса с посочване на отговор. Втората част се състои в решаване на два казуса, съдържащи най-малко по 4 въпроса. За решаване на първа и втора част от изпита на кандидатите е предвидено да се предоставя общо 240 минути, което е в съответствие с Приложение I, раздел 2 от Директива 2003/59. С предложението се цели да се подобри качеството и да се повиши проверката на знанията на кандидатите, придобити по време на обучението.

III. В проекта на наредба са определени и условията и редът за издаване на карта за квалификация на водача. В § 27 и 28 подробно са описани документите, които кандидатите трябва да приложат към заявлението за издаване на карта за квалификация на водача, сроковете за издаване, условията за отказ от издаване на карта, задълженията на водача при загуба, кражба, унищожаване или повреда на картата, начините за получаване и др. С цел подобряване на административното обслужване, улесняване и опростяване на процедурата по издаване на картите, е предоставена възможност заявленията да се подават както лично във всички регионални звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, така и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Предвидени са случаи, в които кандидатът да заяви място за получаване на картата, като в този случай заплаща цената за доставката с куриер.

IV. За изпълнение на чл. 98 от Закона за автомобилните превози с § 31 се предлага наредбата да бъде допълнена с правомощията на контролните органи и конкретизиране на обхвата на контрола, извършван от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в учебните центрове, в които се извършва обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация. Създадено е и задължение за лицата, извършващи обучение, да предоставят достъп до учебните кабинети и документацията, свързана с провежданото обучение, на длъжностните лица с контролни функции от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. С цитираното предложение се цели подобряване на ефективността на извършвания от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ контрол, което от своя страна ще доведе до по-ефективно и качествено обучение на водачите.

V. Друга група от предложения са свързани с привеждане на действащата към настоящия момент нормативна уредба в съответствие с изискванията на Директива 2018/645.

С § 3 от проекта се въвежда изискването на чл. 10 от Директива 2018/645, съгласно който отпада възможността водачи - граждани на държава, която не е член на Европейския съюз (които работят в предприятие, установено в Република България) да удостоверяват, че отговарят на изискванията за начална квалификация или периодично обучение чрез карта за квалификация на водача, свидетелство за управление на МПС, на което е маркиран хармонизираният код „95“ на Европейския съюз, предвиден в приложение I към Директива 2006/126/ЕО и чрез сертификата за водач на превозно средство, предвиден в Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ, L 300 от 2009 г.) при условие, че в него е отразен код „95“ на Европейския съюз.

VI. Член 2, ал. 1 от наредбата се привежда в съответствие с чл. 7б, ал. 1 от Закон за автомобилните превози.

С изменението на чл. 2 от Директива 2018/645 е прецизиран обхвата на превозните средства и превозите, за които не се прилагат изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. В § 4 относно чл. 5 изискванията на Наредба № 41 са приведени в съответствие с изискванията на директивата, като е уточнен списъка на случаите, когато не се изисква карта за квалификация на водача.

Останалите параграфи от проекта на наредба са във връзка с прецизиране на текстовете на наредбата за по-ясно разбиране и прилагане.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз е изготвена и се прилага таблица на съответствието с правото на Европейския съюз. Проектът на наредба е съгласуван и в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

С приемането на проекта на наредба ще се постигне съответствие с правото на Европейския съюз. С предложените промени ще се въведат изисквания на директивата, като ще бъде постигнато повишаване качеството на обучението и подготовката на водачите, повишаване на извършения контрол по отношение на обучението на кандидатите за придобиване на карта за квалификация, повишаване на безопасността на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм.  

След приемането на проекта на наредбата няма да бъдат необходими допълнителни финансови средства за нейното прилагане.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него се публикува за повторно обществено обсъждане за 14 дни на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. По-краткият срок за обществено обсъждане се обуславя от това, че:

- проектът на наредба е бил вече публикуван за обществено обсъждане за 30 дни;

- е стартирала наказателна процедура по Нарушение № 2020/0297 по описа на Европейската комисия, относно нетранспониране в срок в българското законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2018/645 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства.

 

 

Лице за контакт:

Станко Иванов
Директор на дирекция ВМПС,
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
Телефон: 02/9308833
e-mail: sivanov@rta.government.bg
 


Дата на откриване: 27.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 11.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари