Обществени консултации

План за 2021 г. за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Планът за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) предлага мерки за балансирано демографско развитие и ще допринесе за реализиране на основната стратегическа цел на хоризонталната демографска политика – забавяне на темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения.

Настоящият План за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) представя изчерпателна рамка за предприемане на комплексни действия и мерки в отговор на демографските промени и предизвикателства.

В Плана за 2021 г. са предвидени актуални мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното здраве на населението, подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, осигуряване на заетост и намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението и за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Като цяло, мерките са насочени към благоприятно повлияване на основните демографски показатели – раждаемост, смъртност и миграции, към развитието на качеството на човешките ресурси, както и към преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19.

Мерките в Плана за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) са финансирани от бюджетите на компетентните ведомства според Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти.  

Министерство на труда и социалната политика координира разработването на Плана за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.), като прилага подход на максимално широко съгласуване. Проектът на План бе изготвен в рамките на Междуведомствената работна група по демографските въпроси, доходите и жизненото равнище към министъра на труда и социалната политика, която е основен инструмент на националния механизъм за координация и мониторинг и в която участват представители на министерства, държавни агенции, социалните партньори, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Българския червен кръст и др.


Дата на откриване: 28.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 27.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари