Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

Измененията в наредбата са насочени към постигане на по-ефективно управление на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година, осигуряване на оптимален механизъм за подпомагане на сектора и за постигане на заложените стратегически цели за развитие и устойчиво управление на дейността в него.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   ktuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 27.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 27.5.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 май 2021 г. 09:39:52 ч.
tzviatkov

Предложения по НИД

§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

2. В ал. 3:

б) точка 2 се изменя така:

„2. приемно-предавателни протоколи с изпълнителите за извършените дейности по операции и материали по проекта, от който да е видна датата за всяка извършена операция по дейности и/или доставяните материали;“;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Предлагам изискването за посочване на дата да отпадне или да се прецизира текста, като се поясни коя дата трябва да се запише в протокола:

1) датата, на която изпълнителят заявява, че е изпълнил операцията или доставил материала;

2) датата, на която възложителят приема операцията или доставката на материала;

3) датата, на която се подписва протокола за приемо- предаване на дейности и материали.

2. Предлагам да се поясни дали протокола трябва, освен наименование на операция/материал, да съдържа и мерна единица и количество за тях, защото в текста не се съдържа такова изискване и не става ясно какво друго следва да съдържа протокола.

 

 

§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

3. В ал. 10 се добавя изречение трето „За дейността по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „в“ не се изплаща частта от разходите за елементи, които не са включени в приложение № 1.“;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Предлагам текста „елементи“ да се замени с „операции/материали“;

2. Предлагам да се поясни как условието „които не са включени в приложение № 1“ ще се прилага- спрямо текста на колона „Операции и материали“ или спрямо текста на колона „Включва“?

3. Предлагам да се поясни как ще се прилага предложения нов абзац, ако в технологичната карта е посочен текста на операцията, както е по колона „Операции и материали“, но не са включени всички изброени текстове в колона „Включва“?

4. Предлагам да се поясни дали изискването ще се прилага само за бъдещи проекти или и за такива, които са в процес на изпълнение, спрямо датата на влизане в сила на НИД! Ако да- как следва бенефициенти, които изпълняват договорирани проекти с ДФЗ, да отчете проекта с подадени при кандидатстване технологичните карти, които не са съобразени с новото съдържание на „Пределна цена на оборудване за автоматизирани системи за капково напояване“ от Приложение №1.

27 май 2021 г. 09:40:20 ч.
tzviatkov

Предложения по НИД

§ 2. В приложение № 1 таблиците и текстът под думите „Пределни цени за дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване““ се изменят така:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се пояснят следните обстоятелства:

1) „Водовземане“:

1.1) „Резервоар или лагуна“- съоръжението само като една бройка ли може да бъде доставено по позицията  или може да бъдат доставени и два резервоара в един комплект?

1.2) „Напорна помпа с параметри, съобразени с вида и капацитета на водоизточника“- кой капацитет се има в предвид- минимален/номинален/максимален за водовземане или капацитет спрямо инженерния проект за напояване на лозята по проекта?

1.3) „Изгребване на хумус, доставка и разстилане на трошен камък, уплътняване с ръчна трамбовка и разстилане на пясък за подравняване“- площта по операцията трябва да отговаря на заетата площ на резервоара или се включва и обслужващ периметър около него?

1.4) „Поставяне, позициониране и сглобяване на резервоар/лагуна - специализиран труд - човекоден“- колко човекодни са приети за изпълнение на операцията и допустими за целите на технологичната карта?

1.5) Предлагам да се посочат или разяснят какви мерни единици трябва да се посочат в технологичната карта за всяка една операция или материал от позицията.

 

2) „Помпена станция“:

2.1) „Ел. Помпа, моторна помпа/помпи“- помпата може ли да е моторна, защото в следващата колона е записано „електрическа“? Ако е разрешено- означава ли, че са допустими и повече от един брой, защото са посочени в множествено число?

2.2) „При използване на моторна помпа, цената за нея не надвишава сумата от цените на ел. помпа и генератор“- какви са цените на ел.помпа и генератор, които са приемливи за целите на приложението и спрямо които следва да се направи избора?

2.3) „При генератор, захранващ до две електрически помпи“- предлагам да се поясни дали изискването е до две или за поне две електрически помпи?

2.4) „Контейнер, обезопасяване“- какви са приемливите изисквания към контейнера за целите на приложението, като материал, габаритни размери и др.?

2.5) „Подготовка на площадка за разполагане на помпената станция“- каква е приемливата площ за целите на приложението?

2.6) „Доставка и монтаж на оборудването, подвързване“- колко човекодни са приети за изпълнение на операцията и допустими за целите на технологичната карта

2.7) Предлагам да се посочат или разяснят какви мерни единици трябва да се посочат в технологичната карта за всяка една операция или материал от позицията.

 

3) „Филтърна група“:

3.1) „Монтаж на филтърна група“- колко човекодни са приети за изпълнение на операцията и допустими за целите на технологичната карта

3.2) Предлагам да се посочат или разяснят какви мерни единици трябва да се посочат в технологичната карта за всяка една операция или материал от позицията.

 

4) „Устройство за прецизно торовнасяне“:

4.1) „Съд за торовнасяне“- какъв е приемливият обем за целите на приложението?

4.2) „Монтаж на устройство за торовнасяне“- колко човекодни са приети за изпълнение на операцията и допустими за целите на технологичната карта

4.3) Предлагам да се посочат или разяснят какви мерни единици трябва да се посочат в технологичната карта за всяка една операция или материал от позицията.

 

5) „Главни (магистрални) и захранващи тръбопроводи“:

5.1) Предлагам да се посочат или разяснят какви мерни единици трябва да се посочат в технологичната карта за всяка една операция или материал от позицията.

 

 

6) „Автоматизация“:

6.1) „С централизирано управление чрез радио или кодиране /изключва вариант с програматори на батерия/“

6.2) „Монтаж на автоматизация и климатична станция“- колко човекодни са приети за изпълнение на операцията и допустими за целите на технологичната карта

6.3) Предлагам да се посочат или разяснят какви мерни единици трябва да се посочат в технологичната карта за всяка една операция или материал от позицията.

27 май 2021 г. 09:55:30 ч.
tzviatkov

Предложения по Наредбата, извън обхвата на НИД

1. Въвеждане на задължаващи текстове в наредбата за публично обсъждане на всички образци на документи, които се ползват за нейното прилагане, от страна на ИАЛВ и ДФЗ;

2. Намаляване на сроковете за административна обработка на заявления за участие по мерки от Наредбата, защото с няколко поредни изменения на Наредбата те бяха увеличени без мотивирана обосновка за това;

3. Премахване от Наредбата на задължително прилагане на копие на скица за имот, който е в землище с действаща кадастрална карта;

4. Изцяло електронно кандидатстване и отчитане по мерките от Наредбата, като се въведе подписването на всички електронни документи с КЕП;

5. В резултатите от обществено обсъждане на НИД на Наредбата да се записва само „ПРИЕМА/НЕПРИЕМА“, като във втория случай да се посочват точни и ясни мотиви за това. Да се премахне практиката за ползване на текст „ПРИЕМА СЕ ПО ПРИНЦИП“, защото не се мотивира по кой точно принцип се приема това и какво точно се приема!

 

27 май 2021 г. 12:57:52 ч.
nikolovd

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НИД

§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

2. В ал. 3:

б) точка 2 се изменя така:

„2. приемно-предавателни протоколи с изпълнителите за извършените дейности по операции и материали по проекта, от който да е видна датата за всяка извършена операция по дейности и/или доставяните материали;“;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да не се прави изменение в действащия към момента чл. 17, ал. 3, т. 2

МОТИВИ:

1. Предлаганите изменения не са обсъждани на заседание на ПРГ "Вино";

2. Системата за капково напояване е ДМА, който се завежда в баланса на предприятието в сч. сметка 204 „Машини и съоръжения“, съобразно натрупаните в сч. сметка 613 „Разходи за придобиване“, които включват извършените разходи по доставка на материали и труд, свързани с изграждането на съоръжението. Доколкото извършването на разходите по придобиване е продължителен процес, а не еднократен акт и доколкото по мярката се финансира действащо съоръжение, а не отделни негови елементи, приемо-предавателен протокол следва да се съставя/подписва, след извършване на 72-часови проби и пускане в експлоатация на съоръжението.

 

27 май 2021 г. 12:58:55 ч.
nikolovd

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НИД

§ 2. В приложение № 1 таблиците и текстът под думите „Пределни цени за дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“ се изменят така:

„Пределната цена е сума от два компонента: компонент с променлив характер и компонент с постоянен характер според площта на лозовото насаждение , както следва:

Пределна цена на основно оборудване за автоматизирани системи за капково напояване.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да бъдат публикувани всички пределни единични цени на дейностите/операциите/доставките по прил. 1, в т.ч. и за дейност ;

МОТИВИ:

Публикуването на цените, определени със заповед на Министъра на земеделието, храните и горите по реда на Наредба №6/26.10.2018 г. ще внесе яснота у бенефициерите и ще спомогне за планиране и вземане на правилни инвестиционни решения. Следва да се има предвид, че действащите към момента пазарни цени по повечето от дейностите, финансирани по мярката, са значително по-високи от тези, по които се оценяват от ДФ „Земеделие“ проектните предложения и реалният процент на финансовата помощ е значително по-нисък от обявения.

 

27 май 2021 г. 13:00:59 ч.
nikolovd

ПРЕДЛОЖЕНИЯ извън обхвата на НИД

Във връзка с чл. 3, ал. 3 от Наредба № 6/26.10.2018 г., за следващите приеми по НППЛВС 2019-2023 г. да бъдат утвърдени условия и ред за подаване на заявления за предоставяне на финансова помощ по всички мерки, изцяло по електронен път с КЕП.

МОТИВИ:

Подаването по електронен път на заявления за финансова помощ по Наредба № 6/26.10.2018 г. ще спести време и разходи на бенефициерите и ще намали административната тежест.