Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на ППЗФИ

Съгласно  § 40 ал. 1 от  Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия  (ДВ, бр. 18 от 2021 г.) е в тримесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет следва да приведе правилника за прилагане на закона в съответствие с него.

С изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия се създават необходимите нормативни условия, свързани с привеждане в действие на схемите за държавна помощ, прилагани за областта на филмовата индустрия.

1.         Прилагането на схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗФИ (схема за държавна помощ за възстановяване на разходи и схема държавна помощ за фестивали и културни прояви) – може да бъде извършено след привеждане на ППЗФИ в съответствие със ЗФИ и информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014.

2.         Предвидените в Закона за изменение и допълнение  на ЗФИ (Обн. ДВ бр. 18 от 2021 г.) изменения на схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1, 3 и 5(схема за държавна помощ за производство на филми, схема за държавна помощ за разпространение на филми и схема за държавна помощ за промоция и показ на филми) се прилагат след привеждане на ППЗФИ в съответствие със ЗФИ и информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014.”

3.         Схемата за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗФИ се прилага от 1 януари 2022 г. след привеждане на ППЗФИ в съответствие със ЗФИ и информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014.

4.         Необходимо е да бъде определен периодът, включително началният момент за прилагане на схемите за държавна помощ, което следва да бъде извършено в сроковете съгласно § 40, ал. 1- 3  и § 41, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗФИ (Обн. ДВ бр. 18 от 2021 г.).


Дата на откриване: 28.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 28.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари