Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на ППЗФИ

Съгласно  § 40 ал. 1 от  Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия  (ДВ, бр. 18 от 2021 г.) е в тримесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет следва да приведе правилника за прилагане на закона в съответствие с него.

С изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия се създават необходимите нормативни условия, свързани с привеждане в действие на схемите за държавна помощ, прилагани за областта на филмовата индустрия.

1.         Прилагането на схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗФИ (схема за държавна помощ за възстановяване на разходи и схема държавна помощ за фестивали и културни прояви) – може да бъде извършено след привеждане на ППЗФИ в съответствие със ЗФИ и информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014.

2.         Предвидените в Закона за изменение и допълнение  на ЗФИ (Обн. ДВ бр. 18 от 2021 г.) изменения на схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1, 3 и 5(схема за държавна помощ за производство на филми, схема за държавна помощ за разпространение на филми и схема за държавна помощ за промоция и показ на филми) се прилагат след привеждане на ППЗФИ в съответствие със ЗФИ и информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014.”

3.         Схемата за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗФИ се прилага от 1 януари 2022 г. след привеждане на ППЗФИ в съответствие със ЗФИ и информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014.

4.         Необходимо е да бъде определен периодът, включително началният момент за прилагане на схемите за държавна помощ, което следва да бъде извършено в сроковете съгласно § 40, ал. 1- 3  и § 41, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗФИ (Обн. ДВ бр. 18 от 2021 г.).


Дата на откриване: 28.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 28.5.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 май 2021 г. 16:03:31 ч.
cholakov.georgy

Становище

Становище

по Проект за изменение и допълнение на ППЗФИ във връзка с обществено обсъждане със срок до 28 май 2021г. от

АСОЦИАЦИЯ НА ФИЛМОВИТЕ ПРОДУЦЕНТИ

ОБСЕРВАТОРИЯ ПО ИКОНОМИКА НА КУЛТУРАТА

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОПЕРТОРИ

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АНИМАЦИОННИ ПРОДУЦЕНТИ

Настояваме за Прекратяване на процедурата по общественото обсъждане на Проекта за промени на ППЗФИ от 28.04.21 г. и сваляне от страницата на МК и МС на основание чл.27 и чл.30 от ЗДП.

1. Проектът за промени на ППЗФИ, чието обществено обсъждане би трябвало да приключи на 28 май 2021 г. е качен на страницата на МК и МС в нарушение на  чл. 27 и чл. 30 от Закона за държавните помощи, които изискват предварително съгласуване с МФ, както следва:

Чл.27. Администраторът на помощ е длъжен предварително да информира и да съгласува с министъра на финансите всяко намерение за предоставяне на нова държавна помощ и за изменение на съществуваща държавна помощ, когато държавната помощ попада в обхвата на общ регламент за групово освобождаване.

Чл.30. Когато основанието и условията на държавната помощ се определят с нормативен акт, министърът на финансите изготвя:

1.становище по проекта на нормативния акт преди процедурата по неговото съгласуване и внасяне на проекта на акт за приемане или издаване от компетентния орган;

2. оценка по чл.28 преди процедурата за внасяне на проекта на акт за приемане или издаване от компетентния орган; оценката придружава проекта на нормативен акт в процедурата по неговото съгласуване и внасяне за приемане или издаване от компетентния орган;

Съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация трябва да започне след получаване на становище от министъра на финансите. Държавна помощ не може да се въвежда в действие и да се предоставя до получаване на оценка от министъра на финансите, че мярката е приведена в съответствие с правилата на общ регламент за групово освобождаване.

Направено съгласуване на проект на правилник преди приемането на измененията в Закона за филмовата индустия (ДВ, бр. 18 от 2021 г.), не може да се приеме за съгласуване съгласно Закона за държавните помощи, поради множеството промени от Народното събрание във внесения законопроект и въведената допълнителна схема за държавна помощ за производство на сериали.

Поради липса на становище и в изпълнение на ЗДП, настояваме законовата процедура да бъде спазена и да започне отново, като се извърши предварително съгласуване на проекта на ППЗФИ с МФ и едва след това да се проведе обществено обсъждане.

2. До този момент проект за нов устройствен правилник на ИА НФЦ не е предложен за обществено обсъждане в нарушение на § 40, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗФИ.

§ 40. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда правилника за прилагане на закона и устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Национален филмов център" в съответствие с него.

3. Съгласно чл. 24 от ЗИДЗФИ с наредба на министъра на културата се определя редът за водене на регистъра по глава Четвърта РЕГИСТРАЦИЯ.

До момента такава наредба не е предложена за обществено обсъждане, въпреки измененията в чл.19 на ЗФИ.