Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика

Съгласно член 6, параграф 1, буква „г“ от Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза, държавите членки имат ангажимент да предоставят на Европейската комисия (Комисия) обобщена информация за съответните елементи от оценките на риска на национално или на съответното поднационално равнище и оценката на способността за управление на риска на национално или на съответното поднационално равнище, като се съсредоточават върху основните рискове. За основните рискове с трансгранични последици, както и по целесъобразност за рисковете с малка вероятност, но със значими последици, държавите членки описват приоритетните превантивни мерки и мерки за готовност. Обобщената информация се предоставя на Комисията в срок до 31 декември 2020 г. и на всеки три години след това, както и когато са налице значителни промени. В действащата нормативна уредба няма определен конкретен орган, на който да е възложено изпълнението на този ангажимент, предвид което е необходимо да бъде изменен и допълнен Правилникът за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия.


Дата на откриване: 28.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари