Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 14.07.2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните одитори

Проектът на акт е разработен във връзка с необходимостта от допълнителна регламентация по отношение на документ, който дипломираните експерт-счетоводители – кандидати за регистрирани одитори, трябва да представят допълнително при подаване на заявлението за вписване в регистъра на регистрираните одитори. Целта на документа е удостоверяване на обстоятелството, че кандидатите са членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 11 от Закона за независимия финансов одит.

Необходимостта от това произтича от това, че сегашния вариант на наредбата не регламентира изискване за удостоверяване на горепосоченото обстоятелство по чл. 31, ал. 1, т. 11 от Закона за независимия финансов одит.

Промяната, която се предвижда с акта е съобразена с предварително заявените позиции на заинтересованите лица: дипломираните експерт-счетоводители – кандидати за регистрирани одитори, като отделно проектът и мотивите към него ще бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за становища и предложения съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

С оглед динамиката на действащото законодателство целта на проекта е постигане на по-пълно съответствие с нормативните актове от по-висока степен. С проекта се предлага актуализиране съдържанието на изискуемите документи, които кандидатите за регистрирани одитори са задължени да представят при подаване на заявлението за вписване в регистъра на регистрираните одитори.

 

Очакваните резултати са свързани освен с постигане на по-пълно съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит, така и с повишаване ефективността на работата на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори  свързана с възложената й от закона функция да организира и поддържа  регистъра на регистрираните одитори. Резултатите от прилагането на акта предполагат по-точно съблюдаване на изискванията, отнасящи се до документите, които трябва да се приложат към заявлението за вписване от страна на кандидатите за регистрирани одитори.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 14.07.2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните одитори ще бъде публикуван на интернет страницата на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет, заедно с мотивите към него, за срок от 30 дни.

Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на следния електронен адрес: d.kotzeva@cposa.bg


 


 


Дата на откриване: 5.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари