Обществени консултации

Проект на Решение за изменение на Решение № 737 на Министерския съвет от 15 октомври 2020 година за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация

С проекта на Решение на Министерския съвет се предлага актуализиране състава на  Акредитационния съвет (АС) към Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

Промяната е продиктувана от постъпило заявление в агенцията от чл. кор. Николай Маринов Николов за предсрочно прекратяване на мандата му като член на АС към НАОА по лични причини.

 След разглеждане на постъпилите предложения и изготвено становище от Българската академия на науките (БАН), за член на АС на НАОА от квотата на БАН е определен чл. кор. Красимир Тодоров Атанасов от Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН, като той ще довърши мандата на чл. кор. Николов, който изтича на 9 септември 2026 година.

Съгласно законовите разпоредбите Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация се състои от 11 членове – председател и 10 членове – хабилитирани лица от областите на висшето образование, от които единият е и заместник-председател по следакредитационно наблюдение и контрол.

Съставът на членовете включва шестима представители на висшите училища, един представител на Българската академия на науките, един представител на Селскостопанската академия и двама представители на Министерството на образованието и науката.

Мандатът на председателя, заместник-председателя и на членовете на АС към НАОА е 6-годишен. Половината от състава на Акредитационния съвет, с изключение на председателя, се обновява на всеки три години.


Дата на откриване: 7.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари