Обществени консултации

Проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД

В чл. 21, ал. 1, т. 42 от Закона за енергетиката е регламентирано правомощие на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да одобрява правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ по предложение на оператора на борсовия пазар. С Решение № Л – 532 от 25.03.2021 г. КЕВР е издала на „Газов Хъб Балкан” ЕАД лицензия № Л-532-11 от 25.03.2021 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ”. „Газов Хъб Балкан“ ЕАД е поискало одобряване на Правила за работа на организиран борсов пазар.

Проектът на Правила за работа на организиран борсов пазар регламентира цялостната дейност на борсовия оператор на природен газ на четирите пазарни сегмента, както следва: сегмент за предлагане на спот продукти (краткосрочен сегмент); сегмент за предлагане на дългосрочни продукти (дългосрочен сегмент); сегмент за реализиране на програма за освобождаване на газ (GRP сегмент); сегмент за предлагане на брокерски услуги. С проекта на Правила за работа на организиран борсов пазар се цели да се създаде сигурност в обществените отношения, възникнали в резултат на търговия с природен газ на организиран борсов пазар, като КЕВР одобри правила, чрез които се регламентират правата и задълженията на търговските участници, както и на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.  Приемането и прилагането на правилата ще доведе до яснота и сигурност в отношенията между търговските участници, както и между тях и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД в качеството му на оператор на организиран борсов пазар на природен газ.

 


Дата на откриване: 10.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 9.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари