Обществени консултации

Проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ на „Българска енергийна търговска платформа” АД

В чл. 21, ал. 1, т. 42 от Закона за енергетиката е регламентирано правомощие на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да одобрява правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ по предложение на оператора на борсовия пазар. С Решение № Л – 533 от 25.03.2021 г. КЕВР е издала на „Българска енергийна търговска платформа” АД лицензия № Л-533-11 от 25.03.2021 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ”. „Българска енергийна търговска платформа” АД е поискало одобряване на Правила за работа на организиран борсов пазар.

Проектът на Правила за работа на организиран борсов пазар регламентира цялостната дейност на борсовия оператор на природен газ, включително членство и оперативни правила на пазара на „Българска енергийна търговска платформа” АД, както и два пазарни продукта, обособени в сегмент краткосрочни спот продукти и сегмент дългосрочни продукти. С проекта на Правила за работа на организиран борсов пазар се цели да се създаде сигурност в обществените отношения, възникнали в резултат на търговия с природен газ на организиран борсов пазар, като КЕВР одобри правила, чрез които се регламентират правата и задълженията на търговските участници, както и на „Българска енергийна търговска платформа” АД. Приемането и прилагането на правилата ще доведе до яснота и сигурност в отношенията между търговските участници, както и между тях и „Българска енергийна търговска платформа” АД в качеството му на оператор на организиран борсов пазар на природен газ.


Дата на откриване: 10.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 9.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари