Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“

Причината за предложената промяна на медицински стандарт по Клинична лаборатория е необходимостта да се уреждат съществуващи проблеми в практикуването на специалността Клинична лаборатория и организацията на клинично-лабораторния процес.

Целта на предложените промени е да се премахне лошата практика в манипулационните към клиничните лаборатории да се извършват изследвания без приложени критерии за качество, които са вписани в този стандарт, поради практическата невъзможност да се следят.

Заличаването на количествените нива на компетентност ще освободи човешки ресурс за други медицински дейности и ще намали разходите за медико-диагностични дейности /МДД/ в болничната помощ.

Адрес за изпращане на становища и предложения: nivanova@mh.government.bg


Дата на откриване: 18.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 17.6.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 юни 2021 г. 20:44:00 ч.
М.Йорданова

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински ст

Изразявам своето несъгласие с публикуваната на сайта на МЗ промяна в наредбата за Стандарта по Клинична лаборатория и отхвърлям подложените от МЗ на публична консултация промяни в Стандарта.  Подкрепям предложението на Експертния съвет по клинична лаборатория от 2019г, който бе  обсъждан сред специалистите в БДКЛ. Подкрепям становището на  ръководството на БДКЛ и ЕСКЛ, както и специалистите от дружеството - клон Варна.

 

16 юни 2021 г. 21:20:05 ч.
М.Йорданова

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински ст

 1. В т. 2.3. се създават изречения второ и трето:

Не подкрепяме изискването в манипулационните задължително да работи медицински лаборант. Според държавните стандарти, при обучението на здравни кадри като медицински сестри, акушерки и фелдшери е включен достатъчен хорариум, гарантиращ теоретични познания и практически умения за коректно вземане на различни видове биологичен материал. Всички визирани здравни кадри са длъжни и се справят успешно с тези си задължения, когато работят в отделенията на различни болнични заведения, както и в кабинетите на ДКЦ-тата. Същите тези дейности те могат да осъществяват и в манипулационните като спазват стриктно разписаните стандартни оперативни процедури. Броят на медицинските лаборанти в страната е недостатъчен и предложеното ограничение ще доведе до намаляване на манипулационните в страната и ограничаване на свободния достъп на населението до лабораторни изследвания особено в по-малките населени места.

16 юни 2021 г. 21:22:30 ч.
М.Йорданова

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински стандарт „К

Отмяната на точки 8.1, 8.2, 8.3 фактически приравнява всички лаборатории от малка лаборатория в доболнично заведение до клинична лаборатория в Университетска болница без да поставя изисквания по отношение на минималния брой лекари и специалисти с висше образование, които са били регламентирани във всички действащи до момента стандарти по Клинична лаборатория. Всъщност функциите, които лабораториите с различни нива на компетентност изпълняват, са коренно различни и са ясно разписани както в досега действащия стандарт, така и в този, предложен от Експертния ни съвет още през 2019 година. Настояваме да бъдат приети изискванията за осъществяване на дейност по Клинична лаборатория в лечебни заведения, осъществяващи извънболнична и болнична помощ (т. IV и V) от предложения проект за изменение на стандарта, внесен от Експертния съвет.

В т. 9 в края се поставя запетая и се добавя „който работи в нея на пълно работно време“

Според кодекса на труда всеки един гражданин на България, в трудоспособна възраст, може да работи на основен и допълнителен трудов договор, но не повече от 12 часа дневно (чл. 113, КТ). Добавянето в т. 9 на допълнението „който работи в нея на пълно работно време“ означава, че се ограничават правата на лекарите със специалност по Клинична лаборатория, да сключват втори трудов договор. В стандартите на другите медицински специалности, включително и тези на другите лабораторни специалности като микробиология, вирусология, паразитология, патоанатомия и клинична имунология такова ограничение не съществува. Ние считаме, че се ограничават основни наши права, иначе гарантирани от Кодекса на труда, както и се дискриминира специалността Клинична лаборатория спрямо останалите лабораторни специалности. Ако това допълнение се приеме, държим да се отбележи, че в малките населени места лекарите специалисти по Клинична лаборатория ще бъдат поставени пред избор къде да работят – в доболнична или болнична Клинична лаборатория и съществува голяма вероятност болничните лаборатории да се окажат без лекари със специалност по Клинична лаборатория. Считаме, че тази промяна ще доведе и до сумарно намаление на общия брой работещи клинични лаборатории в болничната и доболничната помощ, което ще ограничи свободния достъп на пациентите до лабораторни изследвания. Това е особено неприемливо в условията на пандемия.

 

16 юни 2021 г. 21:35:35 ч.
М.Йорданова

Проект за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“

Подкрепяме предложенията по точка 4 и 5, тъй като те регламентират по-ясно правата и задълженията на специализиращите лекари, а това ще доведе и до затвърждаване на мотивацията им да са специализанти по Клинична лаборатория.

 Не подкрепяме предложенията по точки 8, 10 и 12. Премахването на критерия обем на извършваните изследвания би унифицирало Клиничните лаборатории. Количественият критерий за обем на извършваните изследвания пряко корелира с броя обслужвани пациенти и диагностичните проблеми, които те поставят. Това от своя страна е условие за поддържане и повишаване на квалификацията и компетентността на лекарите (специалисти и специализанти), които работят в съответните лаборатории. Предложените промени в точки 2, 8, 10 и 12 от Проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт по „Клинична лаборатория“ на практика отменят изискванията по отношение на брой лекари с придобита специалност и обем извършвани изследвания и отграничават лабораториите с различно ниво на компетентност единствено по критерий спектър на извършвани изследвания.

Промяната, предложена в точка 16 е смислово неясна/неиздържана и не намираме обосновка за последната..

Изразяваме недоумение и несъгласие с факта, че настоящият Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“ не е съгласуван с Експертния съвет по Клинична лаборатория.

17 юни 2021 г. 08:54:02 ч.
М.В

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински стандарт

Изразявам своето несъгласие с публикуваната на сайта на МЗ промяна в наредбата за Стандарта по Клинична лаборатория и подкрепям предложението на Експертния съвет по Клинична лаборатория от 2019 г.Подкрепям и становището на колегите специалисти от БДКЛ и ЕСКЛ,както и това на колегите от дружеството - клон Варна.

17 юни 2021 г. 08:59:36 ч.
ana_ruseva

Несъгласие с част от предложените промени

Изразявам своето несъгласие с публикуваната на сайта на МЗ промяна в наредбата за Стандарт по Клинична лаборатория и отхвърлям подложените от МЗ на публична консултация промяни в Стандарта.  Подкрепям предложението на Експертния съвет по клинична лаборатория, който е  обсъден сред специалистите в БДКЛ. Подкрепям становището на  ръководството на БДКЛ и ЕСКЛ, както и специалистите от дружеството - клон Варна

17 юни 2021 г. 09:00:11 ч.
ana_ruseva

Несъгласие с част от предложените промени

Не е обосновано изискването в манипулационните задължително да работи медицински лаборант. В отделенията на болничните заведения, както и в манипулационните в извънболничната помощ, здравни специалисти, различни от лаборанти (медицински сестри, акушерки) успешно взимат кръвни проби. Още повече, че взимат и проби за микробиологични, вирусологични, паразитологични и други видове изследвания, като никой от споменатите медицински стандарти не ограничава вида на здравните специалисти, които могат да взимат пробите за изследване. Това се обяснява с факта, че тези медицински специалисти също са преминали достатъчно обучение, гарантиращо правилната им работа при пробонабирането. Освен това всяка лаборатория, за да гарантира качеството си на работа трябва да има разписани стандартни оперативни процедури, както и да провежда въвеждащо и периодично обучение на здравните специалисти, работещи в нея. Броят на медицинските лаборанти в страната е недостатъчен и предложеното ограничение ще доведе до намаляване на манипулационните в страната и ограничаване на свободния достъп на населението до лабораторни изследвания особено в по-малките населени места. Освен това, конкуренцията между частните и държавните и общински лаборатории ще доведе до привличане на лаборантите от по-конкурентоспособните частни лаборатории, които логично могат да предложат по-високи работни заплати. Това значимо ще навреди на болничните лаборатории, както и на тези в ДКЦ-тата, като това допълнително ще ограничи достъпа на населението до лабораторни услуги.

Относно дейностите в манупулационните е важно да се уточни, че дори към момента съществува практиката за изнесена в отделенията лабораторна апаратура, много по-сложна от уринните анализатори и стативите за отчитане на утайка, на които работят в манипулационните, а именно кръвногазови анализатори към отделенията за анестезиология и реанимация, а отскоро и за лечение на COVID19. Такава апаратура изисква много по-стриктен контрол, а такова ясно разписано изискване не съществува. Още повече, че където в манипулационните има изнесена апаратура, на нея работи обучен за това лаборант, за разлика от отделенията, където работят медицински сестри и акушерки. Считам за необходимо да се преразгледат дейностите, които да могат да се осъществяват в манипулационните, при условие, че се извършват от лице с необходимата компетентност (лаборант), при задължителен контрол от страна на централната лаборатория и необходимата документация, удостоверяваща този контрол.

17 юни 2021 г. 09:10:19 ч.
ana_ruseva

Несъгласие с част от предложените промени

Изразявам несъгласие с предложението за промяна в т. 9: в края се поставя запетая и се добавя „който работи в нея на пълно работно време“

Според кодекса на труда всеки един гражданин на България, в трудоспособна възраст, може да работи на основен и допълнителен трудов договор, но не повече от 12 часа дневно (чл. 113, КТ). Добавянето в т. 9 на допълнението „който работи в нея на пълно работно време“ означава, че се ограничават правата на лекарите със специалност по Клинична лаборатория, да сключват втори трудов договор. В стандартите на другите медицински специалности, включително и тези на другите лабораторни специалности като микробиология, вирусология, паразитология, патоанатомия и клинична имунология такова ограничение не съществува. Считам, че се ограничават основни наши права, иначе гарантирани от Кодекса на труда, както и се дискриминира специалността Клинична лаборатория спрямо останалите лабораторни специалности. Ако това допълнение се приеме, в малките населени места лекарите специалисти по Клинична лаборатория ще бъдат поставени пред избор къде да работят – в доболнична или болнична Клинична лаборатория и съществува голяма вероятност болничните лаборатории да се окажат без лекари със специалност по Клинична лаборатория. Считам, че тази промяна ще доведе и до сумарно намаление на общия брой работещи клинични лаборатории в болничната и доболничната помощ, което ще ограничи свободния достъп на пациентите до лабораторни изследвания. Това е особено неприемливо в условията на пандемия.

17 юни 2021 г. 09:12:51 ч.
ana_ruseva

Медицински стандарт "Клинична лаборатория"

Считам за необходимо да се регламентират по-ясно правата и задълженията на другите медицински и немедицински (биолози, химици) специалисти, осъществяващи дейности, пряко свързани с клиничната лаборатория. До момента липсва ясен регламент за правата и задълженията на немедицинските специалисти – биолози и химици, в една клинична лаборатория, само присъства задължението лабораторията да осигури такива специалисти за придобиване на определено ниво на компетентност. Освен това няма ясен регламент относно изнесената извън лабораторията апаратура, напр. кръвногазовите анализатори в отделенията по анестезиология и реанимация, а отскоро и в отделенията за лечение на COVID19. На тази апаратура в момента основно работят медицински сестри, които са преминали някакво базово обучение за това, а контролът се осъществява от централната болнична лаборатория. Смятам за необходимо да се разпишат ясни правила и изисквания относно работата на такава апаратура извън лабораторията.

17 юни 2021 г. 09:26:11 ч.
Monika Todorova

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински стандарт "К

 

Изразявам своето несъгласие с предложената от МЗ промяна в наредбата за Стандарт по Клинична лаборатория, подкрепям и приемам предложението на Експертния съвет по Клинична лаборатория от 2019 г. Подкрепям становището на колегите специалисти от БДКЛ и ЕСКЛ. 

17 юни 2021 г. 09:43:34 ч.
Monika Todorova

Относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на МС Клинична ла

Изразявам несъгласие с предложената за промяна в т. 9!

Според кодекса на труда всеки гражданин на Република България, в трудоспособна възраст, може да работи на основен и допълнителен трудов договор, но не повече от 12ч дневно (чл. 113, КТ). Добавянето в т. 9 на допълнението „който работи в нея на пълно работно време“, може да се тълкува като ограничаване на правата на лекарите-специалисти Клинична лаборатория, да сключват втори трудов договор. В стандартите на останалите медицински специалности, включително и на микробиология, вирусология, паразитология, патоанатомия и клинична имунология, такова ограничение не съществува. Считам, че с  предложеното допълнение се ограничават основни наши права, гарантирани от Кодекса на труда, както и се дискриминира специалността Клинична лаборатория, спрямо останалите лабораторни специалности. Тази промяна ще доведе до сумарно намаляване на общия брой работещи клинични лаборатории в болнична и доболнична медицинска помощ и ще ограничи свободния достъп на пациентите до лабораторни изследвания. Промяна, особено неприемлива в условия на пандемия.

17 юни 2021 г. 09:48:43 ч.
Radina Petrova

Становище за промяна на стандарт апо клинична лаборатория

Искам да изразя мнението си , че отхвърлям предложената от МЗ на публична консултация промяна в стандарта по Клинична лаборатория както и, че подкрепям предложението на Експертния съвет по клинична лаборатория от 2019.

С уважение, 

д-р Радина Миленова

17 юни 2021 г. 11:12:14 ч.
Д.Добрева

Несъгласие с така предложените промени в МС по Клинична лаборатория

Не съм съгласна с т.5 от внесеното Предложение за изменение на МС по Клинична лаборатория ,като не става ясно дали настоящият текст се опитва да регламентира по-добре отношенията между лекар-специалист, ръководител на специализация и специализнат (,които са подробно описани в Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването ) или да уточни едно по-добро интердисциплинарно сътрудничество  между колеги от различни специалности в дейността на Клиничната лаборатория. Смущаващ е уводът „Лекарят без специалност, работещ в клиничната лаборатория…” и замисълът на така предложеното изменение. Адекватното изготвяне на длъжностна характеристика е административно задължение добре описано в КТ и  по мое мнение е излишно присъствието на подобен текст в Медицинския стандарт. В случай, че все пак  е наложително този текст да фигурира в изменения Медицински стандарт, то би трябвало да се формулира по следния начин : т.5 „Лекари в процес на специализация по Клинина лаборатория са правоспособни да практикуват медицинска дейност, като…“

В заключение искам да изразя своето недоумение от това изненадващо предложение за изменение на действащия стандарт по Клинична лаборатория. Редно е подобни предложения да бъдат подлагани на по-мащабна дискусия. Направеното предложение за изменение на стандарта от 2019г е по-компромисен вариант, който удовлетворява по-голяна част от работещите в областта на тази специалност и подкрепям именно него.

17 юни 2021 г. 11:31:13 ч.
DGerova

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински ст

Уважаеми колеги!

Потвърждавам позицията си, изразена с Обобщеното становище на множество лекари специалисти и специализанти по Клинична лаборатория, членове на БДКЛ-клон Варна, изпратено до МЗ още на 11.06.2021 на посочения емейл адрес: nivanova@mh.government.bg

Все още не съм получила официално потвърждение, че този е-мейл е заведен със съответен входящ номер!

Подкрепям проектонаредбата, изготвена през 2019 г. от Експертния съвет по Клинична лаборатория и внесена в МЗ още през месец декември 2019г.

С уважение,

доц. Даниела Герова

17 юни 2021 г. 12:40:59 ч.
krnancheva

Относно публикувания за обществено обсъждане проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба

Изразяваме нашето несъгласие с промените свързани с:

  1.  т.8- отмяната на т8.1, 8.2, 8.3.  Предлагаме да се запази стария текст или да се приеме предложението на Българско Дружество по Клинична лаборатория за нов медицински стандарт по „Клинична лаборатория“
  2.  т.9 - добавянето в т. 9 на допълнението „който работи в нея на пълно работно време“ да отпадне „ който работи в нея на пълно работно време“. Да остане стария текст или да се приеме предложението на Българско Дружество по Клинична лаборатория за нов медицински стандарт  по „Клинична лаборатория“.

Мотивите ни са изложени в писмото ни до министъра на здравеопазването Д-р Стойчо Кацаров, до Главния координатор на Експертния съвет по Клинична лаборатория

Доц. Д-р Милена Велизарова,  до Председателя на дружеството по Клинична лаборатория Акад. Д-р Добрин Свинаров

Уважаеми господин министър,

 уважаеми членове на Експертния съвет,

уважаеми господин Председател,

искаме да изразим нашето мнение относно публикувания проект за промяна на Наредба №1 за утвърждаване на Медицински стандарт „ Клинична лаборатория”. Притеснително е, че предложения проект не е обсъждан от Експертния съвет по Клинична лаборатория, както и не е потърсено компетентното мнение на изявени специалисти по Клинична лаборатория.

Предлагаме на Вашето внимание нашето становище по предложените от Вас Промени, и представените за това мотиви.

       В т.2.3. добавеното изречение, че се изисква наличие на медицински лаборант във всяка манипулационна като същевременно единствена му дейност ще е вземане на кръв. Вземането на кръв е дейност, която може да се изпълнява и от други медицински специалисти като медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти. Броят медицински лаборанти в страната е крайно недостатъчен. Това ще доведе до намаляване на манипулационните в страната и ограничаване на свободния достъп на населението до лабораторни изследвания особено в по-малките населени места. Нека използваме медицинските лаборанти в Клинична лаборатория по предназначение в лабораториите до медицинската апаратура.

       Отмяната на точки 8.1, 8.2, 8.3 фактически приравнява всички лаборатории от малка лаборатория от доболнично ниво до клинична лаборатория в Университетска болница. Функциите, които изпълняват са коренно различни. Ако в една по-малка доболнична лаборатория е достатъчен един лекар, то в една Университетска болница трябва да има не по-малко от двама специалисти по Клинична лаборатория на пълен работен ден с не по-малко от 5 години стаж по специалността  съгласно наредбата по чл. 181, ал. 1 ЗЗ – текст от Наредба№8 от13 ноември 2019г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти. Това означава, че няма да се освободи никакъв финансов ресурс за болниците. Тогава по какъв критерий и къде ще бъдат обучавани специализантите по Клинична лаборатория – навсякъде? Относно възможността им по време на специализацията да валидират проби самостоятелно и да изпълняват дейности под контрола на специалист смятаме, че е възможно това да се случва във Университетските болници или МБАЛ, където протича обучението по тази специалност след първата година на обучение. Това не може да се случва на места, където специализанта е сам.

Настояваме да бъдат запазени нивата на компетентност на Клиничните лаборатории. В болниците се работи на 24 часов режим на работа и са необходими най-малко 4-рима специалисти за покриване спешност и  разположение и съботно- неделни дежурства. Една доболнична лаборатория може да работи от понеделник до петък от 8,00 до 17,00 часа, но това е невъзможно в болничните лаборатории. Тази промяна не би способствала за намаляване на финансов ресурс на болниците/разбираме го като съкращаване на лекарски места/, когато дори и на този етап специалистите в болниците  са минимум на брой.

         Добавянето в т. 9 на допълнението „който работи в нея на пълно работно време“ означава, че  се ограничават правата на Началник отделение да работи на втори трудов договор в доболничната помощ. Според изложените  мотиви всеки лекар, работещ в отделението може да работи на втори трудов договор. Това е пряка дискриминация на работещите при едни и същи условия. В момента специалистите са наполовина на лабораториите, които са 600-700. Тази промяна ще доведе колегите до ситуация да избират едно работно място. След което ще намали и броя на лабораториите, естествено ще отпаднат по-малките, превърнати в пунктове за вземане на кръв, където няма лабораторен лекар, а е от изключителна важност лабораторния резултат да бъде адекватно валидиран и анализиран от лабораторен лекар на място.

17 юни 2021 г. 12:42:14 ч.
krnancheva

Относно публикувания за обществено обсъждане проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба

Предложението за работа на пълно работно време на ръководителя на структурата по клинична лаборатория фактически е равно на работа по един трудов договор и нарушава правото на труд на лекарите от специалност“ Клинична лаборатория“. Сравнено със специалистите от други лабораторни специалности по микробиология, клинична имунология, вирусология, това изискване е приложено само към нашата специалност. Същевременно всички останали специалности могат да работят в болница и да имат кабинет в доболничната помощ, работещ със здравната каса. В момента всеки лекар специалист „Клинична лаборатория“ има право на един договор в болница и един на 0,5 щат в  доболнична лаборатория или обратното, а не на множество такива. Ние нямаме кабинети, в които да преглеждаме пациенти, ние работим в лаборатория.

      Във мотивите е изтъкнато, че не се забранява на останалите лекари/изключая ръководителя на структурата по клинична лаборатория/ да работят допълнително, но те работят на пълен трудов договор към болницата и на втори 0,5 към лаборатория в доболничната помощ като Завеждащ клинична лаборатория. След като в доболничната помощ ще трябва да работи в структурата по клинична лаборатория специалист на пълен работен ден, този специалист трябва да избере едното работно място. Никой работодател няма да наеме един специалист на пълен работен ден и допълнителен на половин. Това може да се случи само в голяма лаборатория, а такива са 10-20  в страната. Във всеки град със жители около 30-70 хиляди  има в повечето случаи един специалист, работещ в болницата, който същевременно работи и в клиничната лаборатория в медицинския център на болницата/който обичайно е един за града/. Прилагайки тази промяна в стандарта, той ще остане на работа само в болницата, а доболничната лаборатория ще се превърне в пункт за някоя голяма лаборатория, която ще транспортира пробите. По този начин ще бъде иззета дейността на доболничната лаборатория, а в последствие и на болничната, лекаря ще бъде съкратен, защото няма да има нужда от такъв. Настояваме добавения текст към т.9 също да отпадне.

Не смятаме, че точка 16 засяга времевия диапазон от вземането на пробата до изработването и. Нашето мнение относно транспортирането на проби на по-голямо разстояние е следното: на този етап всяка голяма лаборатория,  има около 4-5 лаборатории в страната, което  означава, че дори да  ограничите транспортирането на проби да се извършва само в съответната област на малки разстояния и да бъде спазено времето за обработка на пробата, вече организацията е направена, тя работи ефективно и официално и документално ще е изрядна. Останалите средни и малки по размер лаборатории не транспортират кръв на големи разстояния. Освен това има нужда от транспортирането на високоспециализирани клинико-лабораторни изследвания, които се работят само в най-големите лаборатории в страната или в други  държави.

Намаляването на броя лаборатории и лекари, които ще работят пряко с пациентите ще намали качеството на лабораторната  дейност и ще превърне лабораториите във фабрики за резултати, а не в клинични лаборатории и специалисти по Клинична лаборатория, работещи с проблемите на пациентите.

  

  Призоваваме да се проведат разширени разговори с Експертния съвет по Клинична лаборатория и с представители на лекари специалисти по Клинична лаборатория, работещи в Университетски болници, държавни болници, частни болници, държавни и частни медицински центрове, самостоятелни лаборатории. Добре е да се изслуша мнението както на Експертния съвет по Клинична лаборатория, така и на работещите лекари в различни  лаборатории в страната  от различни нива за да се вземе правилно решение.

 

Всички колеги със специалност „Клинична лаборатория“ се присъединяваме към изказаното мнение както следва:

гр.Стара Загора

Доц. Д-р Ваня Цонева,Д-р Красимира Нанчева, Д-р Тодор Борисов, Д-р Стоянка Танева

, Д-р Димо Мутавчиев, Хим.Мима Колева, Д-р Бонка Грънчарова, Д-р Мариела Русева

, Д-р Рая Делева, Д-р Златина Желевска, Д-р Цонка Хабиб, Д-р Веселина Иванова, Д-р Таня Енчева, Д-р Ваня Динчева, Д-р Ивелина Кардашлиева, Д-р Зоя Бънчева, Д-р Валентина Факирова

гр.Сливен

Д-р Мария Комитова, Д-р Галина Бакърджиева, Д-р Даниела Маноилова, Д-р Мария Вълчева

гр.Казанлък

Д-р Елена Испирева, Д-р Хилда Бойчева, Д-р Росица Йорданова

гр.Ямбол

Д-р Мариана Куртева, Д-р Силвия Бъчварова, Д-р Радка Славчева Замова, Д-р Мария Желева Желева-Радичкова, Хим.Ганка Кръстева Минкова, Хим.Галина Венциславова Дачева

гр. Хасково

 Д-р Светослава Маргаритова, Д-р Жулиета Христова

гр.Нова Загора

Д-р Албена Щърбанова

гр.Смолян

Д-р Ралица Георгиева, Д-р Цвети Кадасанова, Д-р Мими Корудова

гр.Разград

Д-р Илиана Кръстева, Д-р Нели Тиханова-Джипова, Д-р Любомира Русанова

гр.Бургас

Д-р Ана Иванова Самарджиева, Д-р Бистра Борисова  Тошкина, Д-р Светла Иванова Бакалова

гр.Кърджали

Д-р Басам Алашкар, Д-р Яна Ханифи, Д-р Гергана Гогова

Гр.Търговище

Д-р Янка Панайотова Стоянова, Д-р Галина Захариева Захариева, Д-р Анна Аврамова Калоянова, Д-р Джейлян Махмудова

17 юни 2021 г. 13:03:50 ч.
ГЧаушева

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински ст

Изразявам своето несъгласие с публикуваната на сайта на МЗ промяна в наредбата за Стандарта по Клинична лаборатория и подкрепям предложението на Експертния съвет по Клинична лаборатория от 2019 г.Подкрепям и становището на колегите специалисти от БДКЛ и ЕСКЛ,както и това на колегите от дружеството - клон Варна.

17 юни 2021 г. 13:45:17 ч.
ndon4eva

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 за утвърждаване на медицински ст. по Кл.лаб

Изразявам несъгласие с предложението за промяна в Стандарта по клинична лаборатория от МЗ. Подкрепям предложението на Експертния съвет по клинична лаборатория от 2019 година.

Лекарите със специалност клинична лаборатория, както и специалистите по здравни грижи /медицински лаборанти/ са  крайно недостатъчни. Предложените промени ще доведат до намаляване на възможностите на пациентите да ползват лабораторни услуги на повече места. Добавянето в  т. 9 на допълнението "работи на пълно работно време" ограничава правата на лекарите по клинична лаборатория да работят по втори трудов договор. Подобно изискване няма в стандартите на други сродни клинични специалности.

 

17 юни 2021 г. 13:55:07 ч.
A. Dimitrova

Относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински ста

Изразявам категоричното си несъгласие и отхвърлям предложения от МЗ Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба номер 1 за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична Лаборатория". Медицинските стандарти не уреждат трудово-правни взаимоотношения, а само и единствено правила за добра медицинска практика, която трябва да се обезпечи съответно кадрово и методично.

Напълно подкрепям предложенията на Експертния съвет по Клинична лаборатори за предложения през 2019г. медицински стандарт "Клинична лаборатория", който е съобразен с всички международни изисквания за добра медицинска практика в областта на Лабораторната медицина.

 

 

17 юни 2021 г. 14:49:39 ч.
Р.Петкова

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 от 2014г., за утвърждаване на Меди

Становище

 

От Клинично лабораторните лекари в СМДЛ Рамус ООД

 

Във връзка с публикувания на 18.05 на сайта на МЗ проект за промяна на Стандарта по клинична лаборатория, Ви уведомяваме, че не сме съгласни и отхвърляме предложения проект.

Гореспоменатият не само , че не изпълнява основната цел на медицинския стандарт, а именно да даде ясни правила за добра медицинска практика, но и ще внесе допълнителни затруднения при изпълнение на рутинната лабораторна дейност.

Предвидените промени ще доведат до лишаване на пациентите на територията на страната от равен достъп до здравна помощ.

Притеснително е, че проекта не е съгласуван с Експертния съвет по Клинична лаборатория и БДКЛ.

 

Доц.д-р Росен Михайлов

д-р Благовеста Пенчева

доц.д-р Аделаида Русева

д-р Жасмина Кюркчиева

д-р Диляна Стоева

д-р Петя Стоева

д-р Даниела Бояджиева

д-р Лилия Ганева

д-р Величка Стоянова

д-р Росица Петкова

д-р Свилен Димитров

д-р Джейлян Махмудова

д-р Есра Докуз

д-р Едже Салин

д-р Десислава Йолчева

д-р Яна Ханифи

д-р Михаил Драганов

д-р Тодор Борисов

д-р Мариела Христова

д-р Велина Костова

д-р Зорница Обрешкова

д-р Катерина Генева

д-р Наталия Господинова

д-р Елеонора Войнова

д-р Мадлена Александрова

17 юни 2021 г. 15:10:11 ч.
yantototo

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински ст

Не съм съгласен с голяма част от предложените промени в Наредба номер 1 за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична Лаборатория",ако е неоходима промяна тя да стане след обсъждане от професиоалната колегия!

17 юни 2021 г. 15:16:37 ч.
asavova

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински ст

Изразявам своето несъгласие с публикуваната на сайта на МЗ промяна в наредбата за Стандарта по Клинична лаборатория и подкрепям предложението на Експертния съвет по Клинична лаборатория от 2019 г.Подкрепям  становището на  специалистите от БДКЛ и ЕСКЛ,както и това на колегите от дружеството - клон Варна!

17 юни 2021 г. 15:22:26 ч.
В.Колева

Несъгласие с предложените за обсъждане промени в Медицински стандарт "Клинична лаборатория"

Уважаеми господин Министър,
Ние, лекарите, специалисти по клинична лаборатория към групата болница на Аджибадем Сити Клиник, не приемаме предложените за обществено обсъждане промени в т.9 в медицински стандарт Клинична лаборатория, както и мотивите за тях. Считаме, че те не допринасят за подобряване на качеството на медицинската дейност и не водят до по-ефективно използване на човешки и материални ресурси. 
С уважение: Д-р В.Колева, Д-р Ю.Патокова, Д-р Е.Пунчева, д-р В.Тихомирова, д-р Н.Горанова, Д-р Цв.Колева

17 юни 2021 г. 15:24:17 ч.
В.Колева

Несъгласие с предложените за обсъждане промени в Медицински стандарт -продължение

Ето основанието за нашата позиция: 
В т.9 в края се поставя запетая и се добавя „който работи в нея на пълно работно време“. Присъствието на лекар в лабораторията следва да е обвързано с дейността на лабораторията както по отношение на обем извършени изследвания, така и по диагностичен спектър и график на работа - ако има голям брой изследвания, ако работи 24/7, но защо да е задължително това да е завеждащият? Не е редно смесването на административната ръководна функция с медицинската дейност. Например- Ако има лекар без специалност на пълен работен ден защо да е необходимо завеждащият да е на пълен работен ден; или ако работят повече от един лекар в лабораторията и покриват общо дори 12 часов график? Да не говорим, че е дискриминативно спрямо колегите, които ръководят лаборатория. Това не им дава право да работят и на второ работно място. Риск има и в оголване на болнични лаборатории ако колегите в малките населени места са поставени пред избор дали да работят в болничната или в доболничната лаборатория. Тази промяна ще засегне най- силно колегите от доболничните лаборатории, където най-често работи само един лекар и при ползване на отпуск или при болест няма да има кой да го замести на пълен работен график.   НЗОК за момента не дава възможност болнични лаборатории да сключват договор с нея за доболнична помощ и по този начин към много лечебни заведения има разкрити паралелни структури, за да се отговори на изискването да са разделени доболничната от болничната лаборатория. Често персоналът работи на допълнителен трудов договор към доболничната структура.  В допълнение - все повече лаборатории по света осигуряват отдалечен достъп до базата данни и това означава, че лекарят може да работи определени часове и от дома без да е необходимо физическото му присъствие в лабораторията. Например в Германия работят така. И като последно- ако в лабораторията работи биолог или химик на пълен работен график, защо да не може лекарят, който отговоря за лабораторията да е на половин щат? Той трябва да организира работата и да осъществи контрол, а не пряко да я извърши. Ограничаване и контрол върху възможността за ръководене на лаборатории в различни административни области може да се осъществи чрез други регламенти или инстанции, не следва Медицински Стандарт да е инструмент за такъв тип контрол. Този мотив е абсолютно лишен от обективност.
В.Колева, Ю.Патокова, Е.Пунчева, Н.Горанова, Цв.Колева

17 юни 2021 г. 15:42:20 ч.
v_ra4eva22@abv.bg

Проект за промяна в МС по клинична лаборатория

Не подкрепям проекта за промяна в стандарта по клинична лаборатория.

Приемам предложението на Експертния съвет по клинична лаборатория от 2019г.

17 юни 2021 г. 15:50:38 ч.
y_bocheva@yahoo.com

Относно: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински стандарт „Кли

Във връзка с официално публикувания на 18.05.2021 г. на сайта на МЗ проект, не подкрепям долупосочените промени в настоящия Медицински стандарт по Клинична лаборатория:

 

1. В т. 2.3. се създават изречения второ и трето:

„В манипулационните се извършват само дейности по пробовземане и подготовка на взетите материали за транспортиране до мястото, в което се извършва анализът. Във всяка манипулационна работи поне един медицински лаборант, който отговаря за спазване на изискванията на преданалитичния етап и подготовката на пробите за транспорт.“

Не подкрепям изискването в манипулационните задължително да работи медицински лаборант. Медицински сестри, акушерки и фелдшери притежават теоретични познания и практически умения за коректно вземане на различни видове биологичен материал. Тези дейности могат да се осъществяват и в манипулационните като се спазват стриктно разписаните стандартни оперативни процедури.

2. Точки 8, 8.1, 8.2. и 8.3. се отменят.

Отмяната на точки 8.1, 8.2, 8.3 поставя знак на равенство между  всички лаборатории от малка лаборатория в доболнично заведение до клинична лаборатория в Университетска болница по отношение на обезпеченост с висши медицински кадри. Настоявам да бъдат приети изискванията за осъществяване на дейност по Клинична лаборатория в лечебни заведения, осъществяващи извънболнична и болнична помощ (т. IV и V) от предложения проект за изменение на стандарта, внесен от Експертния съвет по КЛ към МЗ през 2019г.

 

3. В т. 9 в края се поставя запетая и се добавя „който работи в нея на пълно работно време“

Считам, че се ограничават правата на лекарите със специалност по Клинична лаборатория, да сключват втори трудов договор като се дискриминира специалността Клинична лаборатория спрямо останалите лабораторни специалности. Физическото присъствие на лекар със специалност клинична лаборатория във всяко ниво лаборатория не е необходимо на пълен работен ден при наличие на специализант по същата специалност.

4. В т. 9.2.1. думите „профилирано направление на“ се заличават, а думите „определено в“ се заменят с “определена с“

5. Създава се т. 9.2.11.:

„9.2.11. Лекарят без специалност, работещ в клиничната лаборатория, работи в съответствие с правата и задълженията, определени с длъжностната характеристика за заеманата длъжност, изработена от ръководителя по т. 9.1 и утвърдена от ръководителя на лечебното заведение и/или индивидуалния му учебен план за специализация.“

Подкрепям предложенията по точка 4 и 5.

 

Не подкрепям предложенията по точки 8, 10 и 12. Количественият критерий за определянето на ниво на компетентност е необходим. Броят преминали пациенти и броят направени изследвания в лабораторията пряко влияе върху придобиването и поддържането на квалификацията на работещите мед. специалисти и лекари. Предложените промени в точки 2, 8, 10 и 12 от Проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт по „Клинична лаборатория“ на практика отменят изискванията по отношение на брой лекари с придобита специалност и обем извършвани изследвания и разграничават лабораториите с различно ниво на компетентност единствено по критерий спектър на извършвани изследвания.

 

Промяната, предложена в точка 16 е смислово неясна/неиздържана и не намирам обосновка за последната.

 

В заключение, НЕ ПОДКРЕПЯМ  Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“

Настоявам при изготвянето на такъв да се вземе пред вид предложеният Проект от Експертния съвет по КЛ към МЗ, внесен в МЗ  през 2019г.

 

17 юни 2021 г. 16:25:50 ч.
s.shefket

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 за утвърждаване на медицински ст. по Кл. лаборатория

Изразявам своето несъгласие с публикуваната на сайта на МЗ промяна в наредбата за Стандарта по Клинична лаборатория и подкрепям предложението на Експертния съвет по Клинична лаборатория от 2019 г.Подкрепям  становището на  специалистите от БДКЛ и ЕСКЛ,както и това на колегите от дружеството - клон Варна!

17 юни 2021 г. 16:42:02 ч.
С. Попова

Несъгласие с предложените промени в МС по Клинична лаборатория

Изразявам несъгласие с направените предложения за промяна на МС по Клинична лаборатория, а именно: 1. В структурите по КЛ да работят лекари без специалност - "Лекарят без специалност, работещ в клиничната лаборатория...". Няма уточнение, че това определение касае само лекари-специализанти по КЛ, което предполага възможност за работа и на лекари изобщо без такава специалност. Причините за недопускане на такава нередност са много, но основно касаещи качеството на лабораторния процес и точността и достоверността на лабораторните резултати. 2. Изразявам несъгласие и с предложението за промяна в т.9! Допълнението "който работи в нея на пълно работно време" предполага ограничаване на правата на лекарите-специалисти по КЛ да сключват втори трудов договор по специалността, тъй като според така направеното предложение ще сме задължени да работим само на пълно работно време. Кодекса на труда регламентитра законово позволеното работно време, НРД регламентира обема на допустимите медицински дейности, които могат да се извършват от специалисти и позволява работа по два договора с НЗОК. Трябва ли стандарта по КЛ да внася ограничения по тези два основни нормативни акта? Считам, че с така направеното допълнение ни се ограничават основни граждански права, както и се дискриминира специалността КЛ спрямо останалите медицински специалности. В никой друг стандарт не съществува такова ограничение. Тази промяна ще доведе както до намаляване на общия брой клинични лаборатории в болнична и доболнична медицинска помощ, така и до ограничаване на свободния достъп на пациентите до лабораторни изследвания, особено важно в условия на пандемия, когато струпването на голям поток от хора и сформирането на тълпи и опашки е изключително нежелателно.