Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 1 от 2019 г.) на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) бяха вменени изцяло нови функции  – контрол върху изискванията за качество на твърдите горива, използвани за битово отопление.

Във връзка с новата контролна дейност на ДАМТН с изменението на ЗЧАВ е предвидено изграждане на стационарна изпитвателна лаборатория в гр. София за установяване съответствието на твърдите горива с изискванията за качество. За ефективно реализиране на изпитвателните дейности в лабораторията са необходими 3 (три) броя служители на длъжност „лаборант“. С предложените изменения на Устройствения правилник са разписани предвидените промени в числеността на персонала.


Дата на откриване: 25.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 24.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари