Обществени консултации

проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-5 от 25.01.2018г. за условията и реда за приемане на слушатели във Военна академия “Георги Стойков Раковски”

1.     Причини, които налагат приемането на акта:

С последното изменение на Закона за военното разузнаване (обн. ДВ, бр. 69 от 04.08.2020 г.) е променено наименованието от служба „Военна информация“ на Служба „Военно разузнаване“ (Службата). Това налага изменения в подзаконовите нормативни актове, регламентиращи дейността и функционирането на Службата. Новото наименование отразява по-добре дейността и определя мястото и ролята на Службата в единния централизиран разузнавателен процес, който се осъществява във Въоръжените сили на Република България.

Предвид гореизложеното са предприети съответните действия за привеждане на Наредба № Н-5 от 25.01.2018 г. за условията и реда за приемане на слушатели във Военна академия “Георги Стойков Раковски”, в съответствие със Закона за военното разузнаване. За тази цел е изготвен проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-5 от 25.01.2018 г. за условията и реда за приемане на слушатели във Военна академия “Георги Стойков Раковски”.

Със заключителните разпоредби на наредбата се изменя наименованието на Службата в следните актове на министъра на отбраната:

1. Наредба № Н-32 от 3.12.2010 г. за условията и редa за събиране, съхраняване, обработване и предоставяне на лични данни и за достъп до Регистъра на военнослужещите;

2. Наредба № Н-10 от 31.03.2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

3. Наредба № Н-9 от 6.07.2020 г. за условията и реда за осъществяване на управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

4. Наредба № Н-9 от 04.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

5. Наредба № H-33 от 9.12.2010 г. за реда за изготвяне на Регистър за отчитане на служебните дела и начина на определяне на уникалните инвентарни номера на служебните дела;

6. Наредба № Н-3 от 15.02.2013 г. за условията и реда за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия при изпълнение на военната служба в състава на български или многонационални формирования извън територията на Република България при участие в операции и мисии;

7. Наредба № Н-21 от 17.08.2011 г. за реда за регистрация и отчета на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България;

8. Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

9. Наредба № Н-19 от 25.05.2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията;

10. Наредба № Н-3 от 3.02.2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

11. Наредба № Н-5 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите от въоръжените сили на Република България при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични вещества.

2.     Цели, които се поставят са:

Синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба с действащия Закон за военното разузнаване.

3.     Очаквани резултати от прилагането:

С приемането на промените ще се синхронизира действащата наредба с приетия и влязъл в сила Закон за военното разузнаване.

 

 

 


Дата на откриване: 27.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 26.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари