Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.

Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ) произтичат от изменения и допълнения на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), обнародвани в бр. 21 от 2021 г. на Държавен вестник. С тези изменения на ЗЧРБ се прецизира правната уредба, в съответствие с Директива 2011/98 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка - от подаване на заявлението до неговото решаване се въведе единствено на законово ниво. Тъй като Директива 2011/98/ЕС представлява рамкова директива и модел за установяване на правила и процедури за пребиваване, залегнал впоследствие в по-нови правни инструменти на Европейския съюз в областта на легалната миграция, по аналогичен начин се прецизираха и други разпоредби на ЗЧРБ, които транспонират Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост и Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници. Това от своя страна налага съответната промяна на ППЗЧРБ, която да синхронизира нормативната уредба.


Дата на откриване: 31.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари