Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

Настоящите промени в Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.) се налагат поради необходимостта от привеждане на българското законодателство в съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/884 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета, както и с оглед осигуряването на прилагането на Регламент (EС) 2019/816 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската информационна система за съдимост.


Дата на откриване: 7.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари