Обществени консултации

Проект на Наредба за информационната система на съдебното изпълнение

Основната цел на предложения проект на наредба е осигуряване на централизиран електронен достъп до данни по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела в Република България като начало на процеса по изграждане на ефективна, сигурна и кохерентна електронна среда на изпълнителния процес. Тази цел съответства на заложеното в Актуализираната пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 - 2023 г., стратегическа цел 2: Електронно административно обслужване, ориентирано към потребителя, специфична цел 2.1. Улесняване на взаимодействието и изграждане на доверие между потребителя и администрациите, публичните институции, лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги - Мярка 80 „Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система“.


Дата на откриване: 8.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 8.7.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 юни 2021 г. 09:59:51 ч.
ykrastev

Становище по проекта за НАРЕДБА ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Проектът на чл. 9 не съответства на чл.5, ал.1 в частта "които имат правно основание за достъп до информацията" и чл. 31, ал.1 от Закона за адвокатурата.адв. Ясен Кръстев, АК Варна

 

08 юли 2021 г. 15:34:35 ч.
@NAPS

Предложение на ЕНАПС за промени в Проекта на Наредбата за информац. система на съд изпълнение

Становище на СНЦ "Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество" /ЕНАПС/:

            1.В Раздел II Право на достъп до ИССИ, чл.9 да се направят следните изменения:

            В ал.1, т.2 да се премахне текстът: „,съобразно обема на представителната власт, определен в пълномощното, представено по изпълнителното дело“;

            В ал.1, т.4 да се добави изречението „Правният интерес се предполага винаги, когато справката е поискана от адвокат.

            С предложените редакция и допълнение ал.1 ще придобие следния вид:

(1) Право на достъп по чл. 6 имат:

1. взискателят или длъжникът по изпълнителното дело;

2. пълномощникът на взискателя или на длъжника по изпълнителното дело;

3. законният представител на взискателя или на длъжника;

4. други участници в изпълнителното производство при обоснован правен

интерес. Правният интерес се предполага винаги, когато справката е поискана от адвокат.

 

           2.В ал.3, в края на първото изречение да се добави „или адвокати“

           С предложеното допълнение ал.3 ще придобие следния вид:

(3) Достъпът на лицата по ал. 1 се осъществява посредством квалифициран електронен подпис и след проверка дали те са страна по делото или адвокати. Квалифицираният електронен подпис на физическите лица трябва да съдържа ЕГН.

 

            3. В ал.8 да се се допълни „включително с Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет“.

            С предложеното допълнение ал.8 ще придобие следния вид:

(8) За установяване на обстоятелствата по ал. 1-6 ИССИ може да обменя данни с други информационни системи, включително с Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет.