Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Резултатите, които ще се очаква да се постигнат с въвеждане на предвидената нормативна уредба, са следните: • ще се улесни обслужването на български граждани, граждани на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, и чуждите граждани с разрешен статут на пребиваване в Република България; • ще се осигури по-добра организация на обслужване на гражданите, като се отчитат правата и законните интереси на всички целеви групи.


Дата на откриване: 10.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 24.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари