Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 Министерския съвет от 2017 г.

Съгласно чл. 284, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), към осигуряваните от държавния бюджет средства за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие се включват средства за повишаване на качеството на образованието и образователните резултати. Средствата следва да се предоставят на държавни и общински детски градини и училища, които имат високи, ниски или повишаващи се образователни резултати. Образователните резултати се определят по методология, утвърдена с Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Съгласно § 4 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, министърът на образованието и науката най-късно до 30 юни 2021 г. следва да внесе в Министерския съвет проект на акт за допълнение на Наредбата за финансирането на институциите, свързан с утвърждаване на методология за определяне на образователните резултати на детските градини и училищата за предоставяне на средства за повишаване на качеството на образованието и образователните резултати.

Като измерител за определянето на добавената стойност на училищата при  обучението на учениците се приемат резултатите по български език и литература и по математика от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас и резултатите по български език и литература от държавните зрелостни изпити на учениците от XII клас, като се сравняват тестовите резултати на един и същ випуск ученици в две различни времеви точки от тяхното обучение.

Предвид извънредната епидемична обстановка, през 2020 г. не беше проведено национално външно оценяване за учебната 2019 - 2020 година на учениците в края на IV и на X клас. Също така, на настоящия етап липсват независима единна оценъчна система, измерваща резултатите на децата в детските градини, както и нормативно регламентирано изискване за оценка на степента на готовност на децата, постъпили в I клас в училищата и утвърдена методика за извършването й. Всички тези причини пораждат невъзможност за разработване и прилагане на методология за оценка на образователните резултати по отношение на детските градини, началните училища и обединените училища, което на практика оставя извън възможността да получават допълнителни средства за повишаване на качеството на образованието и образователните резултати почти половината от институциите по чл. 284, ал. 2 от ЗПУО. 

В проекта на Постановление се предвиждат и изменения и допълнения на реда за финансиране на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) за времето на извънредни обстоятелства, когато провеждането на заниманията по интереси в центровете за подкрепа за личностно развитие през предходната година е преустановявано за повече от два месеца.

Предлаганата промяна по своята същност е разрешаване на проблема, свързан с отсъствие на регламенти относно реда за финансиране на ЦПЛР за времето на извънредни обстоятелства, когато провеждането на заниманията по интереси в центровете за подкрепа за личностно развитие през предходната година е преустановявано за продължителен период от време.


Дата на откриване: 10.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари