Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. е обнародвана в бр. 12 от 2021 г. на „Държавен вестник“ (ДВ) като влезе в сила един месец след нейното обнародване - на 13.3.2021 г.

След обнародването на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са получени множество писма с искане за удължаване на срока за влизане в сила на наредбата, основно от професионалните организации на участници в проектирането и строителството.

Това наложи разработването на Наредба за допълнение (НД) на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г., в която е регламентирана възможност изработените, преди влизане в сила на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г., инвестиционни проекти да бъдат внесени за одобряване от компетентния орган. Наредбата за допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. е обнародвана в бр. 42 от 2021 г. на ДВ. С НД се създаде § 7 в преходните и заключителни разпоредби на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г., който урежда възможността инвестиционните проекти, разработени в съответствие с отменената Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г. отм., бр. 12 от 2021 г.) да бъдат внесени за одобряване от компетентния орган в 45 –дневен срок от влизане в сила на тази наредба. Предвиди се, че в производството по одобряване на тези проекти се прилагат разпоредбите на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Предвиденият с НД на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. 45- дневен срок се оказа недостатъчен предвид удължаването на епидемичната обстановка в страната, която е причината за затрудняването и забавянето на работата на администрациите за издаването на документите по чл. 144, ал. 1 от ЗУТ спрямо започнати процедури по изработване на устройствени планове и инвестиционни проекти, което ще има неблагоприятни икономически последици за строителния бизнес.

 


Дата на откриване: 11.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 25.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари