Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Доклад относно дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз през 2020 г. и Отчет за изпълнение на Плана за действие за 2020 г. з

Годишният доклад за дейността на Съвета през 2020 г. и Отчетът за изпълнение на задачите, заложени в Плана за действие за 2020 г. са изготвени на базата на информация, представена от членовете на Съвета и Прокуратурата на Република България. Докладът обхваща мерките, предприети в Република България за борба с измамите, засягащи приходната и разходната част на бюджета на ЕС, в изпълнение на член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В доклада са представени по-важните законодателни, административни, организационни и оперативни мерки за осъществяване на ефективна превенция и противодействие на нередностите и измамите. Докладът включва обобщение и анализ на статистиката за 2020 г. за докладваните нередности, засягащи бюджета на Европейския съюз, делегиран за изпълнение на Република България в режим на споделено управление. Отчетът за изпълнение на задачите, заложени в Плана за действие за 2020 г., отразява достигнатите стойности на заложените индикатори за наблюдение, като неговото изпълнение е 87%. Предвид предприетите на национално ниво мерки за превенция и контрол относно разпространението на коронавирусна инфекция (COVID-19), двата документа са одобрени от Съвета АФКОС чрез неприсъствена процедура за вземане на решения съгласно чл. 3, ал. 4, във връзка с чл. 13а от Правилника за организация на дейността на Съвета.


Дата на откриване: 16.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари