Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществената информация

С предложения проект на акт  се въвежда в българското законодателство приетата и актуализираната през 2019 г. правна рамка на материята на повторното използване на информация от обществения сектор и отворените данни - Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор (OB L 172, 26.6.2019г., с. 56) (Директивата за отворени данни).

            Съгласно чл. 19 от цитираната директива, с нея се отменя досега действащата нормативна уредба и основна правна рамка на повторното използване на информация от обществения сектор в сила от 2003 г. - Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90) и съответно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (ОВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 1).

            Създадена с цел насърчаване от страна на ЕС употребата на данни в машинночетим отворен формат, Директивата налага допълнения на нормативната уредба по отношение на предоставянето на достъп в реално време до динамични данни посредством подходящи технически средства, повишаването на предлагането на ценни данни от обществения сектор (набори от данни с висока стойност) за повторно използване. За тази цел се въвеждат редица нови понятия и допълнителни задължения на организациите от обществения сектор.

            На преден план са изведени научноизследователските данни, като вид данни с призната важност, които поради тази причина и при условие, че са публично финансирани, с Директивата биват включени в приложното поле на тази нормативна уредба. С оглед гарантирането на възможността за достъп до такива данни, режимът на отворени данни става приложим и за субектите, които ги създават, съхраняват и разпространяват, а именно организациите, осъществяващи научни изследвания, и организациите, финансиращи научни изследвания, като по този начин се разширява и кръгът на задължените субекти.

С оглед осигуряването на надеждна отчетност и наблюдение върху напредъка в областта на отворените данни обобщеният доклад за състоянието на повторното използване на информация от обществения сектор и въздействие на наборите от данни с висока стойност се изготвя вече ежегодно, а не веднъж на три години. За тази цел организациите от обществения сектор предоставят по електронен път ежегодно на Държавна агенция „Електронно управление“ необходимата информация.

Като допълнение към измененията и допълненията в ЗДОИ, които произтичат от Директива (ЕС) 2019/1024 в проекта на Закон за изменения и допълнения на ЗДОИ са включени и предложения в материята на правото на достъп до информация и по-конкретно в регламентацията на Платформата за достъп до обществена информация, представляваща технологична среда за заявяване и предоставяне на обществена информация.

Целта, за която е изградена платформата, е от една страна прозрачност в заявяването и предоставянето на обществена информация и от друга - преодоляването на повторно подаване на заявления за достъп до обществена информация по вече предоставена такава от субектите по чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗДОИ.


Дата на откриване: 16.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 15.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари