Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"

 

С изменението на Закона за държавния служител, обнародвано в бр. 38 от 2012 г. на Държавен вестник в § 35 в Закона за подпомагане на земеделските производители е приета разпоредба, съгласно която е определено, че за администрацията на ДФ „Земеделие” се прилага Закона за администрацията. Предвидено е дейността на фонда да се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
Съгласно § 84, т. 2 от ЗИД на ЗДСл, в срок до един месец от обнародването в ДВ, компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с цитирания закон. С оглед на горното, ДФ „Земеделие” предлага проект на нов Устройствен правилник, уреждащ структурата на ДФ „Земеделие".
Предвид гореизложеното, на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове се налага приемането на нов Устройствен правилник на ДФ „Земеделие", който да отмени действащия.
Структурата на новия устройствен правилник предвижда администрацията на Централното управление на фонда да е организирана в 7дирекции обща администрация и 10 дирекции специализирана администрация, финансови контрольори служител по сигурността, дирекция „Вътрешен одит”, звено "Интегрирана система за администриране и контрол" (ИСАК), „Инспекторат” и звено "Сертификация на разходите по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство".
Общата администрация включва следните дирекции: дирекция "Противодействие на измамите", дирекция „Правна”, дирекция "Човешки ресурси", дирекция "Административно-стопанско обслужване", дирекция "Връзки с обществеността, протокол и координация", дирекция „Обществени поръчки” и дирекция "Информационни технологии”.
Специализираната администрация, включва следните дирекции: дирекция "Инвестиционни схеми за подпомагане", дирекция "Краткосрочни схеми за подпомагане", дирекция „САПАРД”, дирекция "Селскостопански пазарни механизми", дирекция "Директни плащания", дирекция "Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони", дирекция "Оторизация на плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони", дирекция "Рибарство и аквакултури", дирекция "Финансово управление ", дирекция "Технически инспекторат”.
Промените в структурата на Фонда няма да доведат до нова национална акредитация, тъй като същността на акредитираните процедури няма да се промени и новата структура ще гарантира съответствието на дейността на Разплащателната агенция с критериите за акредитиране.
Във връзка с акредитираните правила и процедури, организационните структури в областните дирекции ще останат функционално подчинени на съответните дирекции в Централно управление, но ще бъдат административно подчинени на директора на областната дирекция.
Във връзка с гореизложеното считам, че предложеният проект на ПМС за приемане на нов Устройствения правилник на ДФ “Земеделие” цели оптимизация на структурата и ще осигури ефективно, целесъобразно и законосъобразно изпълнение на неговите функции във всички направления и дейности, съгласно действащото законодателство.


Дата на откриване: 27.6.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 10.7.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари