Обществени консултации

Проект на План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Разработването на двугодишен План за действие е в изпълнение на приетата с Решение № 976 от 31 декември 2020 г. на Министерския съвет Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030.

Проектът на Плана за действие за периода 2021-2022 г. съдържа конкретни мерки и дейности, индикатори за изпълнение, отговорни институции, размер и източници на финансиране и срокове за изпълнение. Проектът на Плана за действие е структуриран в 8 приоритетни области, съобразно приоритетите на Стратегията:

  • Устойчива интеграция на пазара на труда;
  • Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование;
  • Равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване;
  • Достъпни и качествени социални и интегрирани услуги и интегрирана подкрепа;
  • Ефективна и целенасочена финансова и материална подкрепа;
  • Достъпна среда;
  • Подобряване на жилищните условия;
  • Работа в партньорство и прилагане на иновативни подходи при провеждане на интегрирани политики за социално включване и социални иновации.


Дата на откриване: 18.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 18.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари