Обществени консултации

Проект на Национална карта на висшето образование в Република България

Проектът на Национална карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ) е разработена в съответствие със Закона за висшето образование и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 - 2030 година. С нея се въвеждат националните политики по отношение на развитието на профилната и териториална структура на висшето образование.

Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 - 2030 година предвижда информацията от НКВОРБ да се използва за балансирано развитие на мрежата от висши училища според потребностите на районите и според реалните възможности, както и за допълнително развиване на системата за контролиран от държавата субсидиран прием в държавните ВУ, в съответствие с националните и регионални потребности и с прогнозите за бъдещо развитие на пазара на труда.

НКВОРБ е разработена в условията на действащи нормативни актове, обвързващи субсидирания от държавата прием в държавните висши училища , както и тяхното финансиране от държавния бюджет  със серия от фактори, включително отчитащи качеството на обучението, реализацията на завършилите на пазара труда, оценката за научната дейност, както и получената оценка за програмна акредитация на професионалните направления.


Дата на откриване: 18.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 19.7.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 юли 2021 г. 17:55:25 ч.
Alex

Пак бюрокрация без визия за просперитета на България

Добра бюрокрация-добра статистика, но липсват отговори на следните въпроси:

- Защо  след като намаляват в тези направления как ще се реализират послана на всички политически партии за връзка на образованието с бизнеса, респ. как ще се осъществи без такива кадри индустриализацията на българската икономика, т.е да се осъществи известна независимост от чужди компании, чужди технологии, чужди интереси?

- Без кадри в техническите и естествени науки, как ще се осъществи"зелената" икономика, "умните" градове, общини, развитие на високите технологии, за които и президентът г-н Радев призовава чуждите инвеститори?

- Защо в тези направления чуждите студенти се насочват повече към Румъния, Сърбия, Турция и дори Северна Македония,  а не в България? Как това ще се отрази върху привличането на чужди инвестиции, вт.ч. и във високите технологии?

- Няма обоснованост за прогнозите за увеличаване на броя на студентите;

- Няма обосновка за развитие на висшето образование по региони и общини след като няма карта за индустриализация на страната по региони и общини;

- Как тази карта се свързва с разработваните през тази година Планове за интегрирано развитие на общините(ПИРО)?

Тази карта е просто отчитане на дейност, без полза за управлението на държавата и визията за нейния просперитет и устойчиво развитие.

17 юли 2021 г. 10:27:45 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/28894/

18 юли 2021 г. 17:21:12 ч.
v_kaludov

Становище от "Хидравлични елементи и системи" АД - Ямбол

В Проекта за Национална карта на висшето образование в Република България и по специално в методиката за разработване на картата се откриват някои слабости, които могат да предизвикат необосновано увеличение на държавния план-прием по някои специалности за сметка на намалението на други такива. Пример за такова необосновано и нецелесъобразно намаление е специалността Машинно инженерство на ТУ – Варна. Този университет е важен обучителен център, който осигурява необходими инженерни кадри за нуждите на производствените компании както за Североизточния, така и за Югоизточния район. В момента в нашето предприятие работят 35 машинни инженери, голяма част от които са именно негови възпитаници. За развитие на производството са ни необходими още поне 10÷15 машинни инженера, притежаващи качественно образование, каквото университета е доказал, че може да обезпечава.

За съжаление набирането на инженерни кадри става все по-трудно. Бизнесът непрекъснато сигнализира за все по-изострящата се липса на технически кадри, най-вече в сферата на машинното инженерство. В методиката за разработване на Националната карта на висшето образование липсват критерии, които да представят от една страна броя студенти по специалности, а от друга - броя и вида на работните места, които са заети в момента и изискват конкретна специалност от професионалните направления на висшето образование. Поради това специалността Машинно инженерство на Технически университет – Варна е причислена в група Г, т.е. броя на обучаваните студенти може да бъде намален. Това би оказало силно негативно влияние върху цялата промишленост както в Североизточния район, така и в Югоизточния район. Кризата с недостига на машинни инженери ще се задълбочи и ще застраши дейността не само на нашето, но и на много други производства.