Обществени консултации

проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за реда за водене на единен публичен регистър по глава четвърта от закона за филмовата индустрия

Предложеният проект на наредба е разработен във връзка с приетите през месец март 2021 г. промени в Закона за филмовата индустрия (ЗФИ), в резултат на което възникна необходимост от привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с глава четвърта от закона.

   В съответствие с чл. 19 ЗФИ в единния регистър по глава четвърта се вписват и доставчиците на филмопроизводствени услуги, както и  професионалните организации и юридически лица с нестопанска цел с дейност в областта на филмовата индустрия (чл. 1, ал. 2, т. 2 и т. 10). В два отделни раздела се вписват проектите, създадени съвместно с Българската национална телевизия (чл. 1, ал. 2, т. 8), както и проектите, получили държавно подпомагане при кандидатстване по схеми за държавна помощ (чл. 1, ал. 2, т. 9), които до измененията в ЗФИ се вписваха в един общ раздел. С тези промени разделите в регистъра са вече десет, което наложи и създаването на нови приложения към наредбата: приложение № 2а към чл. 9, ал. 2 (за доставчиците на филмопроизводствени услуги); приложение № 7б, към чл. 9, ал. 9 (за проекти, получили държавно подпомагане); приложение № 7в, към чл. 9, ал. 10 (за професионалните организации и юридически лица с нестопанска цел с дейност в областта на филмовата индустрия).

        Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ определя със заповед едно или повече длъжностни лица, които да изпълняват функциите по чл. 2, ал. 1 – извършване на вписвания и заличавания, отбелязване на промени, действие по съхраняване на регистъра, заличаване на вписвания, както и поправяне на технически грешки. Предлага се специален ред и срокове за отстраняване на грешките (чл. 2, ал. 2).

        Служебно вписване в единния регистър се извършва за: филмите, получили виза за разпространение и показ в страната; проектите създадени съвместно с Българската национална телевизия, както и проектите, получили държавно подпомагане при кандидатстване по схеми за държавна помощ по чл. 26, ал. 1 от Закона за филмовата индустрия (чл. 7, ал. 2, т. 2). Във всички други случаи вписването се извършва със заявление по образец, като това се отнася за разделите:

       - независими продуценти;

       - доставчици на филмопроизводствени услуги;

       - разпространители на филми;

       - лица, осъществяващи показ на филми на територията на страната;

       - киносалони;

        - филмови продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително копродукциите с български продуценти;

        - професионалните организации и юридически лица с нестопанска цел с дейност в областта на филмовата индустрия.

        На вписване в регистъра подлежат само данни относно определените в ЗФИ обстоятелства, както и всяка промяна в тях (чл. 7, ал. 3).

        Лицата, които са независими продуценти, доставчици на филмопроизводствени услуги, разпространители на филми или осъществяващи показ на филми на територията на страната, може да са търговци и по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария (чл. 7, ал. 4). В тези случаи те са длъжни към заявлението да приложат заверен от консулска служба превод на документ, издаден от компетентен орган в държавата на учредяване на съответното чуждестранното лице, с което да удостоверят, че то има право да упражнява дейност като продуцент (чл. 9, ал. 1, т. 5), или доставчик на филмопроизводствени услуги (чл. 9, ал. 2, т. 5) или разпространител на филми  (чл. 9, ал. 3, т. 4) или да осъществява показ на филми (чл. 9, ал. 4, т. 5).

        В съответствие с чл. 21, ал. 2 ЗФИ е предвидено при непълноти и/или неточности в приложените документи заявителят да се уведомява писмено в 3-дневен срок за отстраняването им. Ако в едномесечен срок от уведомяването му той не ги отстрани, направеното от него искане за вписване в регистъра се смята за оттеглено. (чл. 10, ал. 3).

        При промяна на вписаните в регистъра обстоятелства длъжностното лице трябва да ги отрази в 14-дневен срок от тяхното настъпване, ако е било уведомено за това (чл. 13, ал. 1).

        Всички приложения към наредбата са актуализирани в съответствие с измененията в ЗФИ (§ 17- §24).

 


Дата на откриване: 18.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 18.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари