Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на показатели за определяне на изследователските висши училища и условията и реда за актуализиране на списъка на изследователските висши училища

Превръщането на висшите училища в научно иновационни средища е една от основните цели на Стратегията за развитието на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 година и на Стратегията за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.  Постигането на тази цел спомага освен за повишаване качеството на висшето образование, така и за устойчиво възстановяване на международните позиции на България по количество и качество на международно видимата научна продукция, а също и за развитието на конкурентноспособна икономика и насърчаване на иновациите.

В началото на 2020 г. с изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ЗВО) (приет на 13.02.2020 г., обн. ДВ бр. 17/2020 г.) се въведе възможността висшите училища да получават статут на изследователско висше училище. За изследователско висше училище може да бъде определено висше училище, което дава значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и има високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели, определени в акт на Министерския съвет.

В изпълнение на чл. 17а от ЗВО министърът на образованието и науката представя списък на изследователските висши училища за одобрение от Министерския съвет. Списъкът се актуализира ежегодно до 1 ноември, като висше училище, което отговаря на критериите се включва в списъка за срок от 4 години по предложение на министъра на образованието и науката и по заявка на висшето училище.

С проекта на Постановление нормативно се регламентират система от показатели за оценка на приноса на висшите училища за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и на резултатите им от научноизследователската дейност, както и условията и реда за актуализиране на списъка на изследователските висши училища.

Целта на мярката е да се осигурят условия за стимулиране на научноизследователската дейност във висшите училища, които имат наличен капацитет и произвеждат върхови научни изследвания.


Дата на откриване: 23.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.7.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 юли 2021 г. 18:42:13 ч.
ossikovski

Предложение за допълнение на чл. 2, ал. 1

Предлагаме чл. 2, ал. 1 да се допълни както следва (допълненият текст е подчертан):

„За изследователско висше училище по смисъла на чл. 17а, ал. 1 от Закона за висшето образование се определя висше училище, което дава значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и има високи резултати от научноизследователска дейност основно в сферата на природни науки, математика и информатика и технически науки (съотв. области №№ 4 и 5 съгласно ПМС № 125/24.06.2002), оценени по следните показатели:“

Мотиви за предложената промяна:

Предложените показатели (брой публикации, реферирани в Scopus/Web of Science с отчитане на квартил; брой монографии или глави от книги, видими в Scopus/Web of Science; брой независими цитирания в Scopus/Web of Science; брой подадени заявки за патенти) с тежест от 70% в определяне на екстензивната оценка съгласно методиката са дискриминационни по отношение на значителна част от научната продукция в области „Хуманитарни науки“ и „Социални, стопански и правни науки“ и „Изкуства“. От друга страна, показателите дават добра представа за качеството на научната продукция в области „Природни науки, математика и информатика“ и „Технически науки“.

В този смисъл приемането на постановлението с чл. 2, ал. 1 в настоящия ѝ вид би било подвеждащо, доколкото алинеята говори за „високи резултати от научноизследователска дейност“ изобщо. Високите резултати от научноизследователска дейност в хуманитарните и социалните области на висшето образование, поради своята специфика, много често попадат извън обсега на предложените показатели и измерването им по предложената методика би било или неадекватно (напр. чрез броене на цитати в посочените бази данни), или напълно абсурдно (напр. чрез броене на подадените заявки за патенти).

За да се избегне това подвеждане, предлагаме горепосоченото експлицитно уточнение, че предложените показатели се отнасят основно до природните, математическите и техническите научни области.

По преценка на авторите на Проекта за ПМС уточнение в същия смисъл би могло да се направи и на друго подходящо място в текста.

ВНОСИТЕЛИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО (по реда на получаване на подписите):

  1. доц. д-р Мартин Осиковски, УНСС
  2. проф. дфн Георги Каприев, СУ „Св. Климент Охридски“
  3. доц. д-р Гергана Динева, СУ „Св. Климент Охридски“
  4. проф. дфн Александър Кънев, СУ „Св. Климент Охридски“
  5. проф. д-р Даниела Колева, СУ „Св. Климент Охридски“
  6. проф. дфн Момчил Методиев, Нов български университет
  7. проф. д-р Александър Кьосев, СУ „Св. Климент Охридски“
  8. проф. д-р Илиана Павлова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
  9. проф. дфн Калин Янакиев, СУ „Св. Климент Охридски“