Обществени консултации

Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239/2003 г.

Предлаганите изменения и допълнения на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, имат за цел да се въведе правно регулиране за използваните при определяне на масата и осовото натоварване на ППС везни с автоматично действие за измерване в движение, като се регламентират технически и метрологични изисквания, редът и методите за извършване на контрола им, както и да се извърши редакция на някои неясни разпоредби, доказали своята практическа неприложимост през годините на прилагането им.

Към момента в националното законодателство не са предвидени технически и метрологични изисквания към везните с автоматично действие за измерване на ППС в движение и за измерване на осово натоварване. За да могат да бъдат използвани за целите на събиране на държавни вземания, въпросните везни следва да са преминали метрологичен контрол съгласно Закона за измерванията.

Чрез въвеждането на изисквания към тези везни ще се ускори процесът по измерване на ППС на съответните ГКПП, което ще доведе до намаляване времето за преминаване на ППС през съответните КПП, ще се избегне струпване на товарни ППС на ГКПП, ще се увеличат приходите в Държавния бюджет и ще се намали възможността за вземане на субективни решения при определяне размера на събираните такси, въз основа на показанията на везните. Предприетите мерки ще спомогнат за опазване на националната пътна инфраструктура и като превенция срещу пътно-транспортни произшествия, дължащи на претоварване на ППС.


Дата на откриване: 24.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 24.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари