Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на наименованието на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и за изменение и допълнение на Устройствения правилник на ИА ОПНОИР

С проекта на Постановление се предлага приемане на изменение в наименованието на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Промените, въведени с настоящото постановление, касаят изричното регламентиране на функциите на изпълнителната агенция като управляващ орган на Програма за образование за програмен период 2021-2027, в съответствие с т. 1, б. „б“ от  Решение № 712 на Министерския съвет от 6 октомври 2020 година за определяне на структури, отговорни за управлението, контрола, отчетността, координацията и одита на програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие,  Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Фонд „Вътрешна сигурност”, Фонд „Убежище и миграция“ и инструмента за финансово подпомагане на управлението на границите и за визите като част от фонда за интегрирано управление на границите за програмен период 2021-2027 г., и програмите за сътрудничество, в които Република България участва за програмен период 2021-2027 г.

Изменено е и наименованието на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, а именно - Изпълнителна агенция „Програма за образование“. Промяната е обусловена от дейностите, осъществявани във връзка с програмен период 2021-2027 г., и кореспондира с конкретните цели на агенцията, произтичащи от задълженията по изпълнение, управление и контрол на програмни инструменти, подкрепящи образованието.

С Постановлението е предвидена и промяна в числеността на администрацията, която има за цел оптимизация на процесите и подобряване на административния капацитет на агенцията.


Дата на откриване: 24.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 26.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари