Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

С проекта се оптимизира процесът по определяне и финансиране на местата за специализанти, финансирани от държавата. Към настоящия момент при определянето на местата за специализанти, финансирани от държавата, не се отчита интересът на потенциалните кандидати към конкретните места. Съответно много голяма част от утвърдените места, финансирани от държавата остават незаети, с което не се постига целта държавата на практика да подпомага обучението на специализантите в страната. По тази причина с настоящия проект е предвидена промяна в процеса по утвърждаване на местата, финансирани от държавата, като ще се утвърждават само места, за които има заявен интерес от страна на кандидат-специализанти. Местата, финансирани от държавата ще се утвърждават 2 пъти в годината, като са предвидени конкретни срокове за всеки етап от процеса по утвърждаване на местата. Започването на обучението на места, финансирани от държавата, също ще е 2 пъти в годината – през март и октомври, като това е съобразено с провеждането на държавния изпит за специалност съответно през май и декември. Редът за обявяването на останалите места за специализанти (които не са финансирани от държавата) остава непроменен – целогодишно за клиничните специалности по преценка на базите за обучение.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikoleva@mh.government.bg


Дата на откриване: 24.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 24.7.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 юни 2021 г. 12:48:03 ч.
Никола Дончев

Трудово възнаграждение на специализантите, приети на места, НЕфинансирани от държавата

Има ли причина да има такава голяма разлика в минималното възнаграждение на специализантите, които са финансирани от държавата (1300лв бруто) и тези на свободен принцип (987лв бруто спрямо МОД 2021) при положение, че задължението да работят три години в базата за обучение отпада с нововъведените промени?

Не е по-лошо или по-различно да си специализант, който не е финансиран от държавата. 

Редно е минималното възнаграждение за всички специализанти да е справедливо, достойно и еднакво!

16 юли 2021 г. 22:38:12 ч.
Dinko60

Предложения от Фондация "Млади медици за България"

- Да се осигури специализация по държавна поръчка на всички новозавършващи лекари

 

- Месечното възнаграждение на специализанта да бъде 4 минимални работни заплати, като то може да бъде финансирано 50% от държавата и 50% от лечебното заведение.

 

-Да се прекрати масовата практика с полагането на безконтролен и в повечето случаи нерегламентиран, безплатен и нефигуриращ в лекарските графици извънреден труд от страна на лекарите специализанти.

 

-Равнопоставеност на младите медици във всички аспекти (вкл. и финансови) на работния процес, както и заплащане на допълнителния и извънреден труд, с което ще се премахнат сега съществуващите огромни диспропорции в заплащането на лекарския труд.

 

-Базите за обучение и лечебните заведения да организират приема на специализанти на места, финансирани от държавата така, че обучението на специализантите да започне съответно ( с промяна на датите) - не по късно от 31 април, съответно 31 ноември на календарната година в която са издадени заповедите.

 

- Отпадане на условието, специалистите за които са предоставени средства за специализация да бъдат задължени да останат на работа в съответното лечебно заведение след приключване на периода на специализацията.

 

- Специализантът да има право да отчита по време на специализацията си извършените от него мед. интервенции и манипулации пред НЗОК.

 

-Да се обособят центрове-лечебни заведения за специализация по Дентална медицина на места различни от университетите.

 

- Измененията и допълненията на Наредба 1 да са относими и за вече действащите Договори за специализация 

24 юли 2021 г. 19:45:04 ч.
gdulev

Въпрос

Висшият медицински съвет има ли становище по проекта, както е записано в чл.6 от Закона за здравето?