Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (проект на НИД на НЛДЕ) цели привеждането на акта в съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), с което ще се създадат условия и предпоставки за намаляване на административната тежест в административните производства, които се развиват пред Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
 
На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, КЕВР е определила 14-дневен срок за обществена консултация с гражданите и юридическите лица, в рамките на който да постъпват на Портала за обществени консултации предложения и становища по проекта на НИД на НЛДЕ. Този срок е обоснован с оглед изпълнение на дадените от Държавна агенция „Електронно управление“ задължителните предписания за привеждане на акта в съответствие с чл. 2, ал. 1 от ЗЕУ.


Дата на откриване: 25.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 9.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари