Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти

Лечебните заведения имат право да обучават студенти и/или специализанти само ако са получили одобрение от министъра на здравеопазването по реда на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти. Към настоящия момент са регламентирани голям брой индикатори за изпълнение на критериите, на които трябва да отговаря структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване и квалификацията на персонала, за да може лечебното заведение да осъществява дейностите по обучение, като голяма част от индикаторите не са пряко свързани с провеждането на обучение. В наредбата е регламентирано също експертната комисия да извършва проверка на съответствието на лечебното заведение с предвидените критерии и условия на място в лечебното заведение. Налице е нормативна непълнота по отношение реда за предлагане състава на експертната комисия от консултативния съвет, като не е предвидена възможност лицата, които биха желали да участват в такива комисии, да заявят това. Посочените аспекти от процеса по получаване на одобрение на лечебните заведения за извършване на дейности по обучение затрудняват и забавят процеса, поради което в проекта на наредба е предвидено оптимизирането им.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikoleva@mh.government.bg


Дата на откриване: 29.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 29.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари