Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Настоящото изменение и допълнение на  Правилника за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси, приет с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2014 г. и бр. 61 от 2016 г. доп., бр. 51 от 28.06.2019 г.) се предлага във връзка с дейностите по „Еразъм+“, свързани с младежта, които присъстват във всяка от ключовите дейности по Програмата. Идентифицирана е необходимостта от създаване на допълнителна длъжност „заместник-изпълнителен директор“ с ресори „Младеж“ и „Спорт“, която да подпомага дейността на изпълнителния директор при администриране и управлението на дейностите от Програма „Еразъм +“, както и с администрирането на Програма "Европейски корпус за солидарност".

В проекта на Постановление са предвидени и изменения в Устройствения правилник на ЦРЧР, засягащи числеността на администрацията, при съобразяване на § 16, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията. Компенсираните промени в щатните разписания са с цел подпомагане на дейността на дирекция „Проверки на място и мониторинг“ и на дирекция "Селекция, договориране и отчитане“ в Центъра за развитие на човешките ресурси.

Проектът на Постановление предвижда изменения и в Постановление № 277 на Министерския съвет от 2013 г. за създаване на Център за развитие на човешките ресурси с цел синхронизиране на текстовете, свързани с общата численост на персонала и с новосъздадената фигура на заместник-изпълнителен директор на Центъра с приетия със същото Постановление Правилник за устройството и дейността на ЦРЧР.

С проекта на Постановление се предлагат изменения в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г., както и в Постановление № 13 на Министерския съвет от 2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката. Посочените актове са изменени единствено в частта, свързана с числеността на персонала с цел осигуряване на три щатни бройки за ЦРЧР, две от Министерството на младежта и спорта и една от регионалните управления на образованието (РУО) - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката.


Дата на откриване: 1.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 2.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари