Обществени консултации

проект за изменение и допълнение на ПМС № 175 от 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 175 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната.

С изменението и допълнението на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), обнародван ДВ, бр.23/19.03.2021г. в сила от 01.09.2021 г., попр. ДВ бр.25/26.03.2021 г., съгласно чл. 60а, т.4 и 5 се създават две нови структури в състава на Българската армия - Командване за логистична поддръжка и военни формирования на пряко подчинение на командира на Командването и Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана и военни формирования на пряко подчинение на командира на Командването. Също така, съгласно чл. 60а от ЗОВСРБ Командването за логистична поддръжка се формира като правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения във връзка с дейността на реорганизирани военни формирования на пряко подчинение на командващия на Съвместното командване на силите, а Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана - като правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения във връзка с дейността на Стационарната комуникационна и информационна система.

В изпълнение на чл. 11, ал. 8 от Закона за публичните финанси, второстепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, се определят с акт на Министерския съвет по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет. След приемане на изменението на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, което ще е в сила от 01.09.2021 г., съгласно чл. 60д, ал.1, Командването за логистична поддръжка и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра на отбраната.

Това налага да се промени Постановление № 175 на МС от 10.07.2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната. Командирът на Командването за логистична поддръжка следва да бъде определен за второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната (заб. определен като първостепенен разпоредител с бюджет). Трябва да се има предвид, че новосформираната структура -Командването за логистична поддръжка се формира на базата на военни формирования от състава на Съвместното командване на силите. Същите към настоящия момент са разпоредители с бюджет от по-ниска степен към второстепенен разпоредител с бюджет – командващия на Съвместното командване на силите (СКС) (чл. единствен, ал. 2, т.1 от Постановление № 175/2009 г.). С новите промени те ще излязат от състава на СКС и ще преминат към новия второстепенен разпоредител – командира на Командването за логистична поддръжка.

Другата промяна в Постановление № 175/10.07.2009 г. е свързана с промяна на името на второстепенни разпоредители с бюджет, както следва:

- „командващият Съвместното командване на силите“ се заменя с „командирът на Съвместното командване на силите“;

- „командирът на Стационарната комуникационна и информационна система“ се заменя с „командирът на Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана“. Промените следва да се извършат от 01.09.2021 г., от която дата влизат в сила измененията в ЗОВСРБ, касаещи наименованието на командира на Съвместното командване на силите и правоприемството на Стационарната комуникационна и информационна система от Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана.

По този начин министърът на отбраната като първостепенен разпоредител с бюджет ще упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на новосформираните структури.

Предоставя се финансова обосновка, съгласно приложение 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.

Към проекта на Постановление е изготвена частична предварителна оценка на въздействието, съгласувана по реда на чл. 30б от УПМСНА.

С проекта на решение не се транспонират актове от европейското законодателство, поради което не се прилага справка в тази връзка.

Изпълнението на проекта на акт не води до изменение в целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. ключовите индикатори.

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на отбраната, които да бъдат одобрени за сметка на бюджети по държавния бюджет.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет, като е приложена финансова обосновка по съответния образец, съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 175 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната, докладът към него и предварителната частична оценка на въздействието са публикувани на интернет страницата на Министерство на отбраната и на Портала за обществени консултации за 14 дни, поради неотложното изпълнение на най-спешните и належащи действия, произтичащи от промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в частта второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на отбраната (обн. ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 1.09.2021 г.).

 


Дата на откриване: 2.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 16.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари