Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.

Предлаганите промени в Тарифа № 4 произтичат от допълнения на Закона за българските лични документи (ЗБЛД), обнародвани в бр. 21 от 2021 г. на Държавен вестник. С допълнението на чл. 51 от ЗБЛД се въвежда ускорена услуга за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС). Предвидено е този вид услуга да може да бъде заявявана само в случаите на подмяна на СУМПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, когато заявлението е подадено в звено „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи или областна дирекция на Министерството на вътрешните работи. При заявена ускорена услуга, СУМПС се издава в срок до три работни дни от приемането на заявлението. В основната разпоредба на чл. 37 от Тарифа № 4 е регламентирано, че за издаване на СУМПС се събират такси в размери: 25 лв. - за СУМПС на лице до 58-годишна възраст; 11 лв. - за СУМПС на лице до 70-годишна възраст; 3 лв. - за СУМПС на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. Изрично е уредено, че лицата, навършили 70-годишна възраст се освобождават от заплащане на такса за издаване на СУМПС. С чл. 37а от Тарифа № 4 се предвижда, за бързо издаване на СУМПС да се заплаща такса с увеличение два пъти, когато услугата по искане на лицето се извършва в срок до 10 дни. За изпълнение на разпоредбата на чл. 51, ал. 8 от ЗБЛД, с проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага в Тарифа № 4 да се създаде нов чл. 37б, съгласно който при заявена ускорена услуга за издаване на СУМПС таксата се заплаща с увеличение три пъти, когато услугата по искане на лицето се извършва в срок до 3 работни дни.


Дата на откриване: 7.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари